ROMÂNIA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI

         ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA”    

 

                               STATUT

                                       2019

CUPRINS

Capitolul 1

Dispoziții generale…………………………………………………………………………………….4

Capitolul 2

Membrii Asociației……………………………………………………………….……….6

Capitolul 3 .

Organizarea Asociației……………………………………………………….…………8

Capitolul 4

Activitatea financiar-contabilă……………………………………………………..….21

Capitolul 5

Comisiile de cenzori …………………………………………………….………….…22

Capitolul 6

Comisia de etică și integritate………………………………………………..…….…23

Capitolul 7

Activitatea de relaţii internaţionale a ANCMRR și cooperarea cu alte structuri asociative și instituţ iiale administraţiei centrale şi locale ………….……………………………..24

Capitolul 8

Dispoziţii finale      …………………………………………………………………….25

 

Capitolul 1. Dispoziții generale

 

Art. 1 (1) Denumirea asociației este Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“, numită în continuare ANCMRR sau Asociația.

(2) În toate actele emise de Asociație, denumirea acesteia va fi însoțită de siglă, sediul social,codul de înregistrare fiscală, numărul sentinței civile, numărul de înregistrare din Registrul național, precum și precizarea „de utilitate publică”.

(3)  Forma  juridică. Asociația Naţională a Cadrelor  Militare  în  Rezervă  şi în  Retragere„Alexandru Ioan Cuza” este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, constituităîn  temeiul  dreptului  constituțional  la  liberă  asociere  și  a  prevederilor  Ordonanței  Guvernului  nr.26/2000  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  aprobată  prin  Legea  nr.  246/2005,  cu  modificările  șicompletările  ulterioare.  Asociația  își  desfășoară  activitatea  în  condițiile  prezentului  statut,  cu respectarea legislației în vigoare.

(4) ANCMRR este independentă, non-guvernamentală și apartinică, de orientare profesională, socială, culturală și de informare publică, având structuri teritoriale în toate județele țării și sectoarelemunicipiului București.

(5) Sediul Asociaţiei este în Capitala României – municipiul Bucureşti, Strada ConstantinMille nr.1 Sector 1, Palatul Cercului Militar Naţional. Sediul poate fi schimbat ulterior, în funcție de necesități,  în  municipiul  București  prin  hotărârea  Consiliului  Director,  iar  în  altă  localitate  prin hotărârea Conferinței Naționale.

(6) Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat.

(7) Prezentul statut al ANCMRR este valabil obligatoriu pentru toate structurile componente, statutul acestora fiind în acord cu statutul Asociației. Documentele elaborate și acțiunile întreprinse de aceste entități nu pot fi în contradicție cu Statutul Asociației și cu cel propriu.

Art. 2. ANCMRR este continuatoarea nobilelor tradiţii ale structurilor asociative ale cadrelormilitare în rezervă și retragere înființate în baza prevederilor Constituției din 1923 și Decretelor – Lege nr. 452 și 772/1924 și moștenește tradițiile și patrimoniul „Societății Ofițerilor în Rezervă Proveniți din Activitate”, înființată în anul 1925.

Art. 3. (1) Deviza ANCMRR este PATRIE – ONOARE – DEMNITATE!

(2) Asociaţia are însemn heraldic specific și se identifică prin steag propriu, fanion, emblemă de onoare, insignă și marș.

Art. 4. (1) ANCMRR, recunoscută ca fiind de „utilitate publică” pe durată nedeterminată conform  Hotărârii  Guvernului  nr.  20  din  15.01.2004,  reconfirmată  prin  H.G.  nr.108/30.01.2008,funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate, şi sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.), beneficiind de sprijinul material și  financiar  al  acestuia,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  346/2006,  cu  modificările  și completările ulterioare.

(2) Asociația poate beneficia de sprijin material și financiar și din partea altor instituții, agenți economici, organizații sau persoane fizice, care doresc să-l acorde dezinteresat, pentru desfășurarea unor activități ale acesteia sau pentru susținerea membrilor săi aflați în situații dificile.

Art. 5. (1) ANCMRR nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau îndefavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor acte normative, acţiuni şi activități ce privesc îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei.

(2) În cadrul activităților din Asociație se interzice discriminarea de orice tip, precum și oricemanifestare rasială și de prozelitism religios.

Art. 6 Scopul ANCMRR este de a reprezenta și apăra interesele cadrelor militare în rezervăsau în retragere și familiilor (urmașilor) acestora în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu structuri asociative similare din ţară şi străinătate, de a realiza cu prioritate cerințele de protecție socială și a îndeplini aspirațiile legale ale membrilor săi, militând, în același timp, pentru promovarea patriotismului și păstrarea tradițiilor naționale și militare.

Art. 7. (1) Obiectivele ANCMRR sunt următoarele:

a) reprezentarea şi apărarea  drepturilor  şi  intereselor  cadrelor  militare  în  rezervă  sau  în retragere, inclusiv cele cu privire la pensiile militare de stat, asistenţa medicală și protecția socială, accesul la facilitățile de recuperare, tratament, odihnă și recreere, așa cum rezultă din politicile sociale referitoare la persoanele vârstnice, atât în relaţiile cu Ministerul Apărării Naţionale, cu autoritățile și instituțiile publice centrale şi locale, cât și în fața instanțelor de judecată;

 1. b) sprijinirea cadrelor militare în rezervă sau în retragere – pensionari militari și a văduvelor/văduvilor acestora în identificarea unor locuri de muncă corespunzătoare sau în caz contrar, de a-i ajuta să se stabilească în localitățile de unde provin;
 2. c) sprijinirea   cadrelor   militare   în  rezervă   sau   în  retragere   –   pensionari  militari  și văduvelor/văduvilor acestora pentru refacerea capacităților fizice și intelectuale și adaptarea la statutul de rezervist/pensionar, promovând astfel o îmbătrânire activă, demnă şi utilă social, și respectul în societate faţă de seniorii militari;
 1. d) consilierea membrilor Asociației, la solicitarea lor, în probleme de drepturi şi obligaţii cetăţeneşti;
 1. e) organizarea și desfășurarea de acţiuni pentru constituirea de fonduri speciale prin donaţii sau sponsorizări, precum și de acțiuni sociale în beneficiul bunăstării cadrelor militare în rezervă sau în retragere, pensionari militari, şi ale familiilor acestora, în condiţiile respectării normelor legale;
 1. f) asigurarea de facilități/condiții membrilor Asociației pentru a menține contactul și relațiile de camaraderie și pentru a cultiva sentimentele de corp, inclusiv cu cadrele militare în activitate;
 2. g) respectarea şi apărarea de către membrii Asociaţiei, a onoarei şi demnităţii militare, precum și a memoriei cadrelor militare care au decedat la datorie,  în timpul serviciului militar sau după trecerea în rezervă;
 1. h) editarea și publicarea de cărți, periodice sau orice alte publicații pentru promovarea și realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 1. i) realizarea/menținerea unei comunicări permanente cu mass-media, atât pentru promovarea imaginii reale a vieţii cadrelor militare în rezervă sau în retragere și a Asociaţie i, cât și pentru a răspunde oportun la denigrările care apar în societate la adresa acestora;
 1. j) promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, intereselor şi simbolurilor naţionale ale României, cultivarea valorilor civice ale statului de drept, dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă şi sprijinirea acţiunilor și inițiativelor comunităţilor locale;
 1. k) cultivarea tradiţiilor  naționale  şi  militare,  promovarea  imaginii  armatei  în  societatea românească şi dezvoltarea ştiinţei şi artei militare româneşti;
 1. l) stimularea și promovarea interesului publicului pentru îndeplinirea serviciului militar în cadrul Forțelor Armate, participarea la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, trecutul glorios al poporului român şi tradiţiile armatei sale;
 1. m) promovarea în rândul membrilor săi și în societate a respectării normelor stabilite pentru păstrarea ordinii publice, a bunelor moravuri şi a normelor de comportament civic;
 2. n) cooperarea/colaborarea cu alte asociații similare din România sau din st răinătate, precum și cu forurile internaţionale de profil, în concordanţă cu politica de apărare şi relaţiile externe ale statului român şi ale armatei sale, pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;
 1. o) realizarea conștientizării de către organele abilitate și opinia publică a problemelor cadrelormilitare în rezervă sau în retragere, pensionari militari, şi ale familiilor acestora și angajarea/inițierea cooperării cu instituțiile publice și alte organizații pentru rezolvarea lor.

(2)  În  vederea  asigurării  forței  necesare  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  sale, ANCMRR acționează constant pentru coagularea eforturilor tuturor structurilor asociative constituite din cadre militare în rezervă sau în retragere, în baza protocoalelor de cooperare ce se vor încheia cu acestea.

(3) Structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din M.Ap.N. care au semnat protocoale de cooperare cu ANCMRR pentru îndeplinirea unor obiective comune și sunt de acord cu statutul și modul de acțiune a acesteia pot deveni, la cerere, structuri afiliate.

Capitolul 2. Membrii Asociației

Art. 8. (1) Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ cuprinde membri şi susţinători.

(2) Membru poate fi orice cadru  militar  în rezervă sau  în retragere – pensionar  militar, provenit  din Ministerul Apărării Naţionale, soţia/soţul și văduva/văduvul acestuia/acesteia, care se obligă să respecte Statutul ANCMRR și să achite cotizația stabilită anual. Poate fi primit ca membru al Asociației și un alt cadru militar în rezervă sau în retragere – pensionar militar provenit dintr-o altă structură a sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(3)  Susţinător  poate  fi  orice  persoană  fizică  sau  juridică  care  împărtăşește  scopul  și obiectivele Asociaţiei şi consimte să sprijine moral,  material sau  financiar activităţile acesteia, cu dreptul de a participa la activitățile structurilor asociației la care este invitat, fără a avea drept de vot.

Art. 9 (1) Membru de onoare poate deveni acel membru care prin activitatea lui a contribuit în mod deosebit la îndeplinirea obiectivelor şi creşterea prestigiului ANCMRR.

(2)  Titlul  și  diploma  de  membru  de  onoare  pot  fi  acordate  și  unor  persoane  din  afara Asociaţiei,  care  prin  acţiunile  lor  au  adus  importante  avantaje  morale  sau  materiale  acesteia  şi membrilor săi.

Art.  10 (1) Titlul și diploma de  „Președinte de Onoare”  al Asociației sau  al structuriiteritoriale se conferă președinților Asociației, respectiv ai structurilor teritoriale, care au îndeplinit cu rezultate meritorii funcția respectivă cel puțin un mandat.

(2) Ministrul apărării naționale este de drept, cu acceptul său, Președintele de Onoare al Asociației.

Art. 11 Biroul Permanent Central, din proprie inițiativă sau la propunerea filialei județene sau de sector, poate acorda, în conformitate cu reglementările interne în vigoare, ,,Emblema de Onoare” a ANCMRR unor membri ai Asociației sau unor persoane din afara acesteia, care au avut contribuții deosebite la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 12 (1) Calitatea de membru al Asociației se solicită individual, în scris, fiecare solicitant recunoscând şi obligându-se, în cerere, să respecte Statutul ANCMRR.

(2) Calitatea de membru este atestată prin legitimaţia t ip, editată și confecționată de structura centrală a ANCMRR, completată la structura teritorială și semnată de preşedintele acesteia.

(3) Evidența legitimațiilor se ține de către structurile teritoriale în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidența legitimațiilor cadrelor militare în activitate, iar cele distruse, furate sau pierdute vor fi declarate nule.

(4)  Membrii ANCMRR  se  pot  transfera  la  cerere  dintr-o  structură teritorială  la  alta,  cu păstrarea vechimii în Asociație și fără achitarea cotizației la noua structură, dacă a plătit  întreaga cotizație pentru anul în curs la structura de la care a plecat.

(5)  Toate  cererile  de  transfer  se  vor  analiza  și  soluționa  de  organele  de  conducere  ale structurilor teritoriale implicate ori de câte ori situația o impune.

Art. 13. Membrii ANCMRR au următoarele îndatoriri:

 1. a) să cunoască, să respecte şi să îndeplinească prevederile statutului și strategiei asociaţiei, precum şi hotărârile organelor  de conducere.  În cazul deţinerii unor  funcţii de conducere sau  de specialiști în structura centrală sau în structurile teritoriale, membrii Asociației trebuie să acţioneze cu răspundere, competenţă şi operativitate, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin;
 1. b) să militeze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii Asociaţiei și promovarea imaginii acesteia, să acţioneze pentru coeziunea structurilor organizatorice ale acesteia şi să combată încercările de destabilizare sau destrămare a acestora;
 1. c) să sprijine, prin modalităţi specifice, îndeplinirea de către armată a rolului său de apărare a suveranităţii, independenţei, unității şi integrităţii teritoriale ale ţării;
 2. d) să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei;
 3. e) să acţioneze  permanent  pentru  menţinerea  şi  ridicarea  prestigiului  Asociaţiei,  să-i promoveze obiectivele şi să-i fie reprezentanţi demni în viaţa socială;
 1. f) să participe la activităţi, să-și plătească la timp cotizația potrivit reglementărilor stabilite şi să contribuie la atragerea de noi membri în rândul Asociației;

Art. 14. Membrii ANCMRR au următoarele drepturi:

 1. a) să propună, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei/structurilor teritoriale;
 1. b) să participe la activităţile organizate de conducerea centrală sau  structurile teritoriale, precum și de alte structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere afiliate;
 1. c) să contribuie, prin propuneri şi activitatea personală, la adoptarea, respectiv, îndeplinirea

hotărârilor, atât la nivel central, cât și în structurile teritoriale;

 1. d) să-și exprime individual, într-un cadru organizat, punctul de vedere și să prezinte propuneri privind modul în care conducerea centrală și cea a structurii teritoriale duc la îndeplinire prevederile statutului, strategia, planul de activitate și măsurile stabilite;
 1. e) să fie  informaţi  cu  promptitudine  asupra  demersurilor  şi  activităţilor  organelor  de conducere centrale ale Asociaţiei şi ale structurilor teritoriale și să aibă acces, la cerere, la documentele acestora;
 2. f) să se adreseze, în nume propriu, conducerii structurilor teritoriale, precum şi organelor de conducere centrale ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă decentă şi pentru a beneficia integral de drepturile dobândite prin lege;
 1. g) să poată fi propuşi pentru a fi înaintați în gradul următor, potrivit prevederilor Statutului cadrelor militare şi a criteriilor stabilite de M.Ap. sau de alte structuri ale sistemului de apărare, ordine  publică  şi  securitate  naţională,  şi pentru  a  li  se  conferi ordine,  medalii  sau  alte  distincţii onorifice, în conformitate cu reglementările în domeniu în vigoare;
 1. h) să beneficieze de bilete de odihnă şi de tratament/recuperare, în limita locurilor obţinute de Asociaţie, în staţiunile balneare sau de odihnă din sistemul militar sau cel al asigurărilor sociale de stat, în condițiile legii;
 1. i) să beneficieze,  conform  legii,  de  ajutoare  băneşti de  la  bugetul de  stat  distribuite  de ANCMRR, la propunerea structurilor teritoriale sau de acestea, prin organele de conducere curentă;
 1. j) să fie sprijinite familiile membrilor decedați pentru înhumarea lor într-un cimitir militar (civil) şi pentru organizarea de funeralii cu onoruri militare, potrivit  reglementărilor  în vigoare şi ritualului religios de care au aparţinut aceştia.

Art. 15. Membrii Asociației nu au dreptul:

 1. a) să se implice în activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică;
 1. b) să acorde interviuri sau să facă declaraţii în mass-media în numele Asociaţiei dacă nu au fost mandataţi, putându-se adresa mass-media numai în nume propriu și fără a implica filiala/subfiliala din care fac parte;
 1. c) să desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide, organizaţii politice sau structuri asociative ale căror obiective sau manifestări sunt incompatibile cu  ale ANCMRR,  activități  de  prozelitism  religios  indiferent  de  cultul  căruia aparține, precum și alte acțiuni care pot duce la slăbirea unității și coeziunii Asociației.

Art. 16. Sancţiuni. (1) Pentru încălcarea prevederilor statutului sau a devizei Asociației, în funcţie de gravitatea abaterilor, membrii ANCMRR pot fi sancționați cu:

 1. a) avertisment;
 1. b) mustrare;
 2. c) revocarea din funcţia de conducere;
 3. d) excluderea din ANCMRR.

(2) Sancțiunile se hotărăsc de către organele de conducere curentă ale structurilor teritoriale pentru membrii proprii sau de către organul de conducere curentă al Asociației pentru oricare membru al asociației.

(3) Sancționarea se hotărăște în prezența celui sancționat și numai în caz de refuz sau când nu poate fi contactat, în lipsa acestuia.

(4) Membrul Asociației care consideră că sancțiunea aplicată este nejustificată poate face contestație la organul de conducere imediat superior celui care a luat hotărârea de sancționare, în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a măsurii hotărâte împotriva lui.

(5) Organul de conducere sesizat are obligația ca, în maximum 30 zile, să analizeze temeinic cele reclamate, să mențină/corecteze/anuleze sancțiunea și să dea răspuns petiționarului. Hotărârea adoptată rămâne definitivă.

Art. 17. (1) Încetarea calităţii de membru al ANCMRR se hotărăşte de organul de conducere curentă al structurii teritoriale în următoarele cazuri:

 1. a) de condamnare penală definitivă (cu executare sau cu suspendare) pentru infracţiuni intenţionate;
 2. b) de excludere din Asociație, dacă sancțiunea a fost menținută în urma contestației;
 3. c) de neachitare a cotizației de membru timp de 2 ani, numai cu hotărârea organului de conducere a structurii teritoriale, de cel mai înalt nivel;
 1. d) la cererea personală scrisă (de demisie);
 2. e) de deces.

(2) Persoana, care consideră că hotărârea prin care s-a constatat încetarea calității de membru este nejustificată, poate face contestație la structura imediat superioară celei care a luat hotărârea, în termen de 30 zile de la aducerea la cunoștință a acesteia.

(3) Scoaterea din evidență se face de către structura care i-a acordat calitatea de membru al Asociaţiei.

Art. 18. Reprimirea în Asociație se va putea face, la cererea scrisă a fostului membru, după cel puțin un an de către acelaşi organ de conducere care a hotărât excluderea/încetarea calității de membru.

 

Capitolul 3. Organizarea Asociației

 

Art. 19 (1) ANCMRR este constituită pe principiul administrativ-teritorial, astfel:

 1. a) la nivelul  municipiilor  reședință  de  judeţ  şi  al  sectoarelor  municipiului  București  se constituie filiale județene, respectiv ale sectoarelor, care reprezintă elementele structurale de bază ale Asociaţiei, coordonate de organul de conducere curentă de la nivel central.
 1. b) în alte localităţi (municipii, orașe sau comune) din judeţ se pot constitui filiale lo cale/subfiliale care vor fi coordonate de filiala judeţeană.

(2) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a actului constitutiv și a statutului, ca o filială/subfilială să poarte o altă denumire decât a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”.

Art. 20. (1) Filiala se constituie prin hotărârea prealabilă a Conferinţei Naţionale/ Consiliului Director/Biroului Permanent Central şi prin hotărârea Adunării Generale,  are organe de conducere proprii  şi  un  patrimoniu  distinct  de  cel  al Asociaţiei,  în  conformitate  cu  prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Filiala este o entitate cu personalitate juridică, pe care o dobândește la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, existent la judecătoria locală, și poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al filialei, precum și acte juridice de dispoziţie,  în  numele şi pe seama Asociaţiei,  numai pe  baza  hotărârii prealabile a Consiliului Director/Biroului Permanent Central.

(3)  La  baza  obţinerii personalităţii  juridice  a  filialei  stau  actele  normative  în  vigoare  şi Statutul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“.

(4) Toate filialele beneficiază de drepturile ce decurg din Statutul Asociației de persoanăjuridică fără scop patrimonial de „utilitate publică”.

Art. 21. (1) Subfiliala se înfiinţează, cu avizul prealabil al Biroului Permanent Central, la solicitarea Comitetului filialei județene, prin hotărârea Adunării Generale.

(2) Subfiliala se constituie din cel puțin trei membri, are organ de conducere propriu  șifuncționează  conform  prezentului  statut,  fără  personalitate  juridică,  într-o  altă  localitate  decât municipiul reședință de județ.

Art. 22. Sediul filialei județene și de sector se află în municipiul, reședință de județ, respectiv în sectorul municipiului București,  iar sediul filialei locale sau  subfilialei în municipiul, orașul și comuna în care aceasta se constituie.

Art. 23. (1) Filialele/Subfilialele au dreptul să adopte hotărâri şi să stabilească relaţii cuorganele administrației publice locale pe raza cărora își au sediul și își desfășoară activitatea, precum şi cu alte organizaţii şi instituţii, cu respectarea prevederilor statutare.

(2)  Demersurile  filialelor/subfilialelor  către instituţiile  şi organizaţiile centrale,  precum şi declaraţiile de principii în probleme de interes general, ce se doresc a fi difuzate prin mass-media, se fac prin Biroul Permanent Central, numai la solicitarea filialelor județene sau ale sectoarelor municipiului București.

(3) Acţiunile filialelor/subfilialelor şi demersurile acestora în probleme de interes local pot fi prezentate în mass-media cu acordul Biroului Permanent al fiecărei filiale județene sau de sector.

Art. 24. (1) Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt:

 1. a) Conferinţa Naţională;
 2. b) Consiliul Director;
 3. c) Biroul Permanent Central.

(2) Organele de conducere ale filialei (județene, de sector sau locale) sunt:

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Comitetul;
 3. c) Biroul Permanent.

(3) Organele de conducere ale subfilialei sunt:

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Biroul.

(4) Ședințele organelor de conducere ale Asociației și filialelor/subfilialelor sunt ordinare și extraordinare.

(5)  Pentru  desfășurarea  activităților  în  mod  continuu  și  operativ,  la  nivel  central sau  al filialelor/subfilialelor, Biroul Permanent Central/Biroul Permanent/Biroul își constituie un aparat de lucru. De asemenea, președintele Asociației își poate stabili un grup de consilieri „seniori”. Structura și atribuțiile acestor entități se stabilesc prin Regulamentul intern de funcționare aprobat de organele de conducere menționate.

Art. 25. (1) Norma de reprezentare a delegaților la Conferința Națională/Adunarea Generală a  filialei  județene  aleși  de  Adunările  Generale  ale  filialelor/subfilialelor  se  stabilește  de  Biroul Permanent Central/Biroul Permanent/Birou, astfel încât să se asigure condiții optime de desfășurare a lucrărilor Conferinței Naționale/Adunării Generale.

(2) Cvorumul Conferinței Naționale/Adunării Generale și al ședințelor Consiliului Director/Biroului Permanent Central/Comitetului/Biroului Permanent/Biroului este constituit din majoritatea  membrilor  (50%  plus  unul)  cu  drept  de  vot  în  aceste  organe.  Membrii organelor  de conducere absenți sunt considerați prezenți doar la ședințele extraordinare ale Consiliului Director/Biroului Permanent Central/Comitetului/Biroului Permanent/Biroului și numai dacă secretarul general al asociației/secretarul filialei/subfilialei a primit votul acestora în scris, prin corespondență, în privința aspectelor care se discută, conform ordinii de zi stabilită anterior.

(3) Valabilitatea hotărârilor organelor de conducere ale ANCMRR, de la toate nivelurile, este asigurată prin adoptarea acestora cu votul majorităţii celor cu drept de vot (50% plus unul), cu excepţia situaților referitoare la modificarea statutului Asociației, retragerea, dizolvarea, restructurarea sau dezafilierea unei filiale/subfiliale, precum și la dizolvarea și lichidarea Asociației.

(4) În cazul în care nu se întrunește cvorumul conferinței/adunării/ședinței, se organizează o nouă conferință/adunare/ședință după 20 de zile calendaristice. În această situaţie hotărârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți cu drept de vot.

(5)  Hotărârile  adoptate  de  organele  de  conducere  centrale  sunt  obligatorii  pentru  toate filialele/subfilialele şi pentru toţi membrii Asociaţiei, indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot.

Art. 26. (1) Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere al ANCMRR, care se convoacă în ședință ordinară, o dată la patru ani, și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, având următoarele atribuţii:

 1. a) analizează și evaluează activitatea desfășurată de organele de conducere, pe toată scaraierarhică, de la ultima Conferință Națională, stabilește măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activităților și adoptă hotărâri;
 1. b) aprobă Strategia și obiectivele principale ale Asociației pentru următorii patru ani;
 2. c) analizează activitatea  economico-financiară  și  execuția  bugetară,  confirmă  bilanțul/bilanțurile financiar-contabil și situațiile financiare anuale pentru anul în curs/între conferințe;
 1. d) alege Președintele Asociației, prin vot secret, când sunt doi sau mai mulți candidați, iar Consiliul Director, Comisia de Cenzori și Comisia de Etică și Integritate, prin vot deschis;
 1. e) adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Actul constitutiv și/sau Statutul Asociaţiei;
 1. f) stabileşte, pentru anul următor, cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare pentru toţi membrii ANCMRR;
 1. g) hotărăşte constituirea de filiale/subfiliale şi validează Comitetele/Birourile acestora, alese de la ultima şedinţă a Consiliului Director;
 1. h) aprobă modificările și completările la Strategie, Actul constitutiv și Statut adoptate de Consiliul Director între conferințe;
 1. i) hotărăște, când  este  cazul,  dizolvarea  și  lichidarea  asociaţiei  şi  stabileşte  destinaţia patrimoniului rămas după lichidare, conform reglementărilor în vigoare;
 1. j) acordă titlul și diploma de „Președinte de Onoare” al Asociației, la propunerea Biroului Permanent Central;
 1. k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legi sau prezentul statut

(2) Conferinţa Naţională se constituie din delegaţii aleşi de adunările generale ale filialelor județene și sectoarelor municipiului București și din membrii în exerciţiu ai Consiliului Director și ai comisiilor statutare, toți având drept de vot.

(3) În afara celor precizați la alineatul precedent, la Conferinţa Naţională participă și altepersoane invitate de Biroul Permanent Central, fără drept de vot.

(4) Pentru rezolvarea unor probleme importante sau urgente, la cererea a cel puţin 50% dinnumărul total al filialelor judeţene şi ale sectoarelor municipiului București sau la iniţiativa Consiliului Director, poate fi convocată Conferinţa Naţională extraordinară, cu atribuţii parţiale sau totale.

Art. 27. (1) Consiliul Director este organul de conducere al Asociaţiei la nivel național, între Conferinţele Naţionale, care se convoacă în ședință ordinară, anual, şi în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul Director are în compunere cel mult 83 membri şi 6 supleanţi, aleși de către Conferinţa Naţională. Preşedinţii filialelor judeţene și sectoarelor municipiului București, precum şi preşedinţii structurilor afiliate sunt membri de drept ai Consiliului Director.

(3) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. a) alege, la prima şedinţă de după Conferinţa Naţională, prin vot secret sau vot deschis, dintre membrii săi, Biroul Permanent Central;
 2. b) analizează și  aprobă  activitatea  Biroului  Permanent  Central,  a  filialelor  judeţene  ş i sectoarelor municipiului București, stabileşte măsurile corespunzătoare pentru anul următor şi adoptă hotărâri;
 1. c) analizează modul de aplicare a Strategiei și Statutului asociației și asigură îndeplinirea hotărârilor Conferinței Naționale;
 2. d) poate revoca sau înlocui prin vot, atunci când este necesar, o parte dintre persoanele din organele centrale de conducere ale Asociaţiei sau din Comisia de Cenzori și Comisia de Etică și Integritate, ce vor fi validate la Conferința Națională;
 1. e) hotărăşte constituirea de filiale/subfiliale şi validează Comitetele/Birourile acestora, alese între Conferințele Naționale;
 2. f) stabileşte, anual, între Conferințele Naționale, cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare pentru toţi membrii ANCMRR,;
 3. g) adoptă modificările și completările la prevederile statutului, ce vor fi aplicate în activitatea Asociaţiei, urmând a fi supuse validării la prima Conferinţă Naţională;
 1. h) analizează şi rezolvă  contestaţiile  privind  hotărârile  de  sancţionare  aplicate  de  Biroul Permanent Central.

Art. 28. (1) Biroul Permanent Central (BPC) asigură conducerea curentă a ANCMRR, între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se în ședință ordinară lunar şi în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar.

(2) Biroul Permanent Central este compus din cel mult 21 membri (inclusiv preşedinteleAsociaţiei), din care 4-6 preşedinţi de filiale judeţene/de sector și de structuri afiliate.

(3) La prima sa şedinţă după Conferința Națională, BPC își nominalizează, prin vot deschis,ceilalți membri pe celelalte funcţii ale biroului (prim-vicepreședinte, vicepreședinți, secretar general, membrii etc.) şi informează Consiliul Director.

(4) Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează proiectul Strategiei asociației și Regulamentului de organizare și funcționare aacesteia pe care le supune analizei și aprobării Conferinței Naționale/Consiliului Director;
 1. b) elaborează proiectele  de  modificare  și  completare  a  Actului  constitutiv,  Statutului,Strategiei și Regulamentului de organizare și  funcționare pe care  le  supune aprobării  ConferințeiNaționale/Consiliului Director;
 1. c) elaborează și aprobă planul anual propriu cu principalele activități;
 2. d) analizează periodic modul de respectare a Statutului asociaţiei şi de îndeplinire a hotărârilorConferinţei Naţionale şi ale Consiliului Director, adoptând hotărâri; în unele cazuri, poate recomanda filialelor/subfilialelor convocarea adunărilor generale extraordinare, cu atribuții parțiale sau totale;
 1. e) menţine permanent,  direct  sau  prin  filialele  judeţene,  legătura  cu  filialele/subfilialeleAsociaţiei, le consultă și analizează punctele de vedere și propunerile acestora în problemele de interesmajor, atunci când este cazul, înainte de luarea deciziei finale, le informează oportun despre acţiunile şi demersurile întreprinse, primeşte informaţii despre preocupările lor curente şi de perspectivă;
 1. f) analizează şi îndrumă activitatea filialelor, inclusiv desfăşurarea adunărilor generale dealegeri,   intervenind  operativ  pentru  rezolvarea   eventualelor  dificultăţi  apărute  în  aplicarea   şi respectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Conferinţei Naţionale/Consiliului Director şi ale propriilor hotărâri, decizii şi recomandări; membrii Biroul Permanent Central participă la adunările generale anuale, precum şi la adunările periodice ale filialelor şi subfilialelor, atunci când situaţia o impune;
 1. g) avizează constituirea  de  filiale/subfiliale  și  validează  provizoriu  conducerile  filialelor rezultate în urma alegerilor, pe care, ulterior, le supune validării Conferinţei Naţionale/Consiliului Director;
 1. h) stabileşte organigrama și componenţa Aparatului Central de Lucru, elaborează Regulamentul intern de funcționare a acestuia, numeşte şefii de departamente (compartimente, servicii etc.) și specialiștii din cadrul acestora şi confirmă grupul de consilieri seniori;
 2. i) conduce activitatea Aparatului Central de Lucru și coordonează elaborarea și editarea de buletine informative de uz intern, reviste, monografii şi a altor publicaţii ale Asociaţiei;
 1. j) reprezintă Asociaţia, prin preşedinte (înlocuitorul său legal) sau alte persoane împuternicite de acesta, în relaţiile cu Instituţia Prezidenţială, Parlamentul, Guvernul, Ministerul Apărării Naţionale, cu alte autorităţi şi instituţii centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi cu asociaţii similare din ţară şi străinătate;
 1. k) desemnează, pe durata menținerii statutului de „utilitate publică”, un auditor financiar sau o firmă de audit, autorizată și independentă, care să verifice situațiile financiare anuale ale ANCMRR, potrivit legii; raportul rezultat va fi prezentat în sinteză Conferinței Naționale/ Consiliului Director.
 1. l) face propuneri  în  nume  propriu  și  analizează/avizează  propunerile  filialelor  privind înaintarea  în  gradul următor  și pentru  conferirea  de ordine,  medalii,  distincţii  onorifice,  titluri  și diplome pe care le prezintă celor în drept să hotărască;
 2. m) organizează lucrările Conferinţei Naţionale şi şedinţele Consiliului Director;
 3. n) analizează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul financiar-contabil și situațiile financiare anuale, la nivelul organului central de conducere;
 1. o) stabilește anual valoarea stimulentelor pentru membrii proprii și ai aparatului de lucru, precum și a premiilor acordate unor  persoane din  afara Asociației pentru  elaborarea  unor  lucrări deosebite sau desfășurarea unor activități în folosul Asociației;
 2. p) acordă titlul şi diploma de „Membru de Onoare” pentru membrii din Asociaţie şi persoane din afara acesteia;
 1. r) stabilește drepturile și îndatoririle președinților de onoare;
 2. s) hotărăște sancțiuni pentru orice membru al Asociației la propunerea Comisiei de Etică și Integritate;
 1. t) analizează şi soluționează contestaţiile privind hotărârile de sancţionare luate de organele de conducere ale filialelor județene și de sector pentru membrii acestora.

Art. 29. (1) Pentru rezolvarea unor probleme neprevăzute de interes deosebit și pentru a gestiona situațiile excepționale și de criză, Biroul Permanent Central își poate constitui Grupul Operativ de Lucru.

(2) Grupul Operativ de Lucru este alcătuit din președintele, prim vicepreședintele, un număr de vicepreședinți și secretarul general ai Asociației și se întrunește în ședințe convocate în regim de urgență de președinte, ori de câte ori este necesar.

(3) Măsurile stabilite de Grupul Operativ de Lucru vor fi aplicate și validate, ulterior, deBiroul Permanent Central, în prima sa ședință de lucru.

Art. 30. (1) Președintele ANCMRR este ales pentru un mandat de patru ani și poate fi reales pentru al doilea mandat consecutiv.

(2) Pentru alegerea președintelui asociației pot propune candidați numai filialele județene/de sector, propunerile depunându-se la Secretarul General al ANCMRR, cu 30 zile înainte de data la care este convocată Conferința Națională, însoțite de acordul scris al fiecărui candidat și programul acestuia pentru viitorul mandat. Aceste propuneri vor fi aduse la cunoștința tuturor filialelor județene și ale sectoarelor municipiului București prin grija filialei județene/de sector care a făcut propunerea.

(3)  Preşedintele  Asociaţiei  este  de  drept  şi  preşedintele  Consiliului  Director,  Biroului Permanent Central și al Grupului Operativ de Lucru, precum şi Administrator al Asociației.

(4) Președintele Asociației are următoarele atribuții principale:

 1. a) conduce lucrările  Conferinței  Naționale  și  ședințele  Consiliului  Director,  Biroului Permanent Central și Grupului Operativ de Lucru;
 1. b) coordonează   elaborarea   Strategiei,   Statutului  și   Regulamentului  de   organizare   și funcționare, a hotărârilor adoptate de Conferința Națională, Consiliul Director și Biroul Permanent Central și a măsurilor stabilite de Grupul Operativ de Lucru;
 1. c) asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor documentelor precizate la litera b);
 2. d) reprezintă interesele Asociației și membrilor acesteia în fața instanțelor de judecată;
 3. e) reprezintă și angajează legal ANCMRR în relațiile cu autoritățile administraţiei centrale de stat și locale, structurile afiliate și cele cu care are acorduri și protocoale de colaborare/cooperare, cu alte persoane fizice și juridice; participă la ședințele Comisiei Permanente a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, dacă este membru;
 4. f) verifică permanent, direct sau prin comisiile statutare/structurile de conducere și consilierii săi, aplicarea și respectarea  legislației în  vigoare,  a Statutului și Regulamentului de organizare  și funcționare;
 5. g) exercită orice  atribuții  delegate  de  Conferința  Națională,  Consiliul  Director  și  Biroul Permanent Central, cu respectarea prevederilor statutare și legis lației în vigoare;
 1. h) propune spre validare Grupul de consilieri „seniori”;
 2. i) poate delega o parte din atribuțiile sale prim-vicepreședintelui sau unor vicepreședinți/membri cu funcții executive din cadrul Biroului Permanent Central;

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele ANCMRR poate fi ajutat  de un grup de consilieri „seniori”, constituit din membri cu experiență care au îndeplinit, cel puțin un mandat, cu rezultate deosebite, funcții de conducere importante în diferite domenii în cadrul Aso ciației.

(6)  Dacă  președintele  ANCMRR  este  absent  sau  nu-și  mai  poate  exercita  atribuțiile, înlocuitorul său de drept va fi prim-vicepreședintele sau un vicepreședinte desemnat.

Art.  31.  (1)  În  procesul  de  conducere,  preşedintele Asociaţiei  (înlocuitorul  legal)  emite decizii, iar prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Asociaţiei emit recomandări în domeniile de care răspund şi soluţionează propunerile şi/sau solicitările filialelor/subfilialelor, despre care vor face informări în timp oportun către filiale/subfiliale.

(2)    Deciziile    președintelui    Asociației    şi    recomandările    prim-vicepreşedintelui    şi vicepreşedinţilor Asociaţiei se vor prezenta Biroului Permanent Central, spre informare, în prima sa ședință.

Art. 32. (1) Adunarea Generală a filialei județene/de sector este organul de conducere al Asociației la nivel de județ/sector al municipiului București, care se convoacă anual şi, în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar. Pentru rezolvarea unor probleme importante sau urgente, la cererea a cel puţin 50% din membrii filialei județene/de sector, prin hotărârea Comitetului sau  la recomandarea  Biroului Permanent  Central,  poate  fi  convocată Adunarea  Generală  extraordinară  a filialei, cu atribuţii parţiale sau totale.

(2) Adunarea Generală a filialei județene/de sector are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează, anual, activitatea Comitetului și Biroului Permanent cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare și proprii, precum și modul cum se administrează patrimoniul şi fondurile filialei, aprobă Raportul de activitate al Comitetului, Raportul Comisiei de Cenzori și situațiile financiare anuale (bilanțul financiar-contabil și contul rezultatului exercițiului financiar anual), însoțite de raportul administratorului, şi propune măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activității, adoptând hotărâri;
 1. b) aprobă obiectivele și activitățile la nivel de județ/sector pentru următoarele 12 luni, în conformitate cu Strategia și Statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central, aprobă Planul de activități al filialei pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 1. c) alege, o  dată  la  patru  ani,  premergător  Conferinţei  Naţionale,  Preşedintele  filialei județene/de sector, prin vot secret, când sunt doi sau mai mulți candidați, iar Comitetul, delegaţii la Conferinţa Naţională şi Comisia de cenzori (cenzorul), prin vot deschis;
 1. d) completează componenţa Comitetului şi a Comisiei de Cenzori, atunci când situaţia o impune;
 1. e) avizează înființarea subfilialelor, confirmă înfiinţarea subfilialelor şi validează Birourile alese ale acestora;
 1. f) adoptă modificări/completări ale  actului constitutiv  și/sau  ale  statutului,  la  propunerea Comitetului sau din proprie inițiativă, ori ca urmare a unor modificări sau completări ale Statutului ANCMRR,
 2. g) acordă titlul și diploma de „Președinte de  Onoare” al filialei,  la propunerea Biroului Permanent;
 1. h) hotărăște încetarea calității de membru al ANCMRR a unui membru al filialei pentru neachitare a cotizației de membru timp de 2 ani.

(3) Adunarea Generală a filialei județene/de sector se constituie din membrii acesteia din municipiul reședință sau din sector. La Adunarea Generală a filialei județene mai participă delegaţii aleşi de filialele locale și subfilialele din județul respectiv, după normele de reprezentare stabilite de Biroul Permanent al filialei judeţene.

(4) În cazul în care nu pot fi întruniţi toţi membrii, Adunarea Generală va cuprinde o parte din membri din municipiul de reşedinţă/din sector și delegaţii aleşi de filialele locale și subfiliale, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Biroul permanent al filialei județene/de sector, membrii Comitetului filialei și membrii Comisiei de cenzori în exerciţiu.

(5) La adunarea generală a filialei județene/de sector pot participa și alte persoane invitate de Biroul Permanent, fără drept de vot.

Art. 33. (1) Comitetul filialei județene/de sector este organul de conducere la nivel dejudeț/sector în intervalul dintre adunările generale, care se întruneşte semestrial, în ședință ordinară, și ori de câte ori este necesar, în ședință extraordinară.

(2) Comitetul filialei județene/de sector se compune din cel mult 31 de membri şi 4 membri supleanţi,  președintele  filialei  județene,  preşedinţii  de  filiale  locale  și  subfiliale  coordonate  fiind membri de drept ai Comitetului.

(3) Comitetul filialei județene/de sector are următoarele atribuţii:

 1. a) alege, prin vot deschis, la prima şedinţă după Adunarea Generală, dintre membrii săi, Biroul Permanent;
 1. b) analizează activitatea filialei județene/de sector, filialelor locale și subfilialelor coordonate, Biroului Permanent și modul de administrare a patrimoniului/fondurilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare;
 2. c) coordonează și  îndrumă  permanent  filialele  locale/subfilialele,  menținând  o  legătură permanentă cu acestea;
 1. d) analizează și avizează Raportul de activitate al Biroului Permanent, proiectul Bugetului de venituri  şi  cheltuieli,  situațiile  financiare  anuale,  însoțite  de  raportul  administratorului,  şi  aduce amendamente la aceste documente, dacă este cazul;
 1. e) analizează și avizează obiectivele și activitățile propuse, în conformitate cu Strategia și Statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central, Planul de activități al filialei județene/de sector pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 2. f) înlocuiește, atunci când situația o impune, prin vot deschis, o parte din membrii Comitetului și/sau Biroului Permanent, precum şi unii membri ai Comisiei de Cenzori, care vor fi validați de prima Adunarea Generală;
 1. g) hotărăște convocarea Adunării  Generale  extraordinare  a  filialei  județene/de  sector,  cu atribuţii parţiale sau totale;
 2. h) confirmă, între Adunările Generale, constituirea de subfiliale şi propune validarea Birourile acestora.

Art.  34.  (1) Biroul  Permanent  asigură  conducerea  curentă  a filialei  județene/de  sector, întrunindu-se în ședință ordinară, lunar, şi în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, fiind compus din cel mult 15 membri (inclusiv preşedintele), din care 1-5 preşedinţi de filiale locale și subfiliale coordonate.

(2) Biroul Permanent are următoarele atribuţii:

 1. a) alege, prin vot deschis, în prima şedinţă după Adunarea Generală, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi alte funcţii necesare biroului şi informează Comitetul;
 2. b) primeşte noi membri și eliberează acestora legitimaţii de membru, ţine evidenţa membrilor și legitimațiilor, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilite de Conferința Națională/Consiliul Director;
 1. c) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor superioare de conducere şi ale celor proprii, stabilind măsurile și inițiind acțiunile necesare;
 2. d) conduce activitatea filialei județene/de sector și a aparatului de lucru și îndrumă activitatea organelor de conducere ale filialelor locale și subfilialelor pe care le coordonează;
 1. e) analizează activitatea filialelor locale și subfilialelor coordonate și le informează despre măsurile luate de structurile de conducere centrale și județene;
 1. f) organizează Adunările Generale şi şedinţele Comitetului;
 2. g) elaborează proiectele Raportului de activitate și Bugetului de venituri – cheltuieli, precum şi situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorului;
 1. h) propune obiectivele și activitățile la nivelul filialei, în conformitate cu Strategia și Statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central,  elaborează Planul de activități al  filialei județene/de sector pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 2. i) pregăteşte şi asigură desfăşurarea Adunărilor periodice în scopul prezentării hotărârilor şi măsurilor adoptate în cadrul Asociaţiei, precum și a unor expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural etc.;
 1. j) stabilește organigrama, atribuțiile membrilor biroului permanent, precum și atribuțiile și relațiile aparatului de lucru;
 2. k) stabilește anual valoarea stimulentelor pentru membrii organelor de conducere și ai aparatului de lucru, precum și a premiilor acordate unor persoane din afara Asociației pentru elaborarea unor lucrări deosebite sau desfășurarea unor activități în folosul filialei județene/de sector;
 1. l) acordă titlul şi diploma de „Membru de Onoare” pentru membrii din filială sau din afara acesteia;
 1. m) analizează, trimestrial,  situaţia  primirilor  de  noi  membri,  adoptând  măsuri  specifice structurii teritoriale pentru creşterea numărului acestora şi activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei; n) analizează și soluționează cererile de transfer ale membrilor Asociației ce le su nt adresate; o) hotărăște încetarea calităţii de membru al ANCMRR a unui membru din filială, mai puțin pentru situația neachitării cotizației pentru timp de doi ani;
 1. p) informează Biroul Permanent Central asupra rezultatelor principalelor măsuri şi acţiuni întreprinse în vederea popularizării acestora în publicaţiile Asociaţiei;
 2. r) analizează şi apreciază activitatea membrilor filialei județene/de sector, filialelor locale și subfilialelor coordonate şi trimite, când este cazul, propuneri pentru înaintarea în gradul următor sau conferirea de ordine, medalii și alte distincţii;
 1. s) reprezintă, prin președintele acestuia, filiala județeană/de sector în relaţiile cu unităţile militare, autoritățile administrației publice și instituţiile locale, precum şi cu structurile asociative și alte persoane juridice din județ/sector.

Art. 35 (1) Preşedintele filialei județene sau de sector este ales pentru un mandat de patru ani  și  poate  fi  reales,  pentru  al  doilea  mandat  consecutiv.  Acesta  este  de  drept  şi  Preşedintele Comitetului şi Președintele Biroului Permanent, precum și Administratorul filialei județene sau  de sector.

(2) Președintele filialei are următoarele atribuții principale:

 1. a) conduce lucrările Adunării Generale și ședințele Comitetului și ale Biroului Permanent;
 2. b) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor filialei și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, Comitet și Biroul Permanent;
 1. c) reprezintă și angajează legal filiala în relațiile cu autoritățile administrației și instituţiile locale, precum şi cu structurile asociative și alte persoane juridice din județ/sector;
 1. d) verifică permanent, direct sau prin comisiile statutare/structurile de conducere, aplicarea și respectarea legislației în vigoare, a Statutului și Regulamentului de aplicare a acest uia în activitatea filialei județene/de sector;
 1. e) exercită orice atribuții delegate de Adunarea Generală, Comitet sau Biroul Permanent, cu respectarea prevederilor statutare și legislației în vigoare;
 1. f) poate delega o parte din atribuțiile sale prim-vicepreședintelui sau unor vicepreședinți/membri ai Biroului Permanent;

(3) Dacă președintele filialei este absent sau nu-și mai poate exercita atribuțiile, înlocuitorul său de drept va fi prim-vicepreședintele sau un vicepreședinte desemnat.

Art. 36. (1) Adunarea Generală a filialei locale este organul de conducere al entității de la nivelul unei localități, care se convoacă anual şi, în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar. Pentru rezolvarea unor probleme importante sau urgente, la cererea a cel puţin 50% din membrii filialei locale, prin hotărârea Comitetului sau la recomandarea Biroului Permanent Central, poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară a filialei locale, cu atribuţii parţiale sau totale.

(2) Adunarea Generală a filialei locale are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează, anual, activitatea Comitetului și Biroului Permanent cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare și proprii, precum și modul cum se administrează patrimoniul şi fondurile filialei, aprobă Raportul de activitate al Comitetului, Raportul Comisiei de Cenzori și situațiile financiare anuale şi propune măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activității, adoptând hotărâri;
 2. b) stabileşte obiectivele filialei locale pentru următoarele 12 luni, în conformitate cu strategia ANCMRR şi obiectivele filialei județene, aprobă Planul de activități ale filialei și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 1. c) alege o dată la patru ani, premergător Adunării Generale a filialei județene, Preşedintele filialei locale, prin  vot  secret,  când  sunt  doi sau  mai  mulți  candidați,  iar  Comitetul,  delegaţii  la Adunarea Generală a filialei județene şi Comisia de Cenzori (cenzorul), prin vot deschis;
 2. d) completează componenţa Comitetului şi a Comisiei de Cenzori atunci când situaţia o impune;
 1. e) adoptă modificări/completări ale actului constitutiv și/sau ale Statutului, la propunerea Comitetului sau din proprie inițiativă, ori ca urmare a unor modificări sau completări ale Statutului ANCMRR;
 1. f) acordă titlul și diploma  de  „Președinte  de  Onoare”  al  filialei,  la  propunerea  Biroului Permanent;
 1. g) hotărăște încetarea calității de membru al ANCMRR a unui membru al filialei pentru neachitare a cotizației de membru timp de 2 ani.

(3) Adunarea Generală a filialei locale se constituie din membrii acesteia. În cazul în care nu pot fi întruniţi toţi membrii, Adunarea Generală va cuprinde membri din filială potrivit normelor de reprezentare precizate în prezentul statut, membrii Comitetului filialei și ai Comisiei de cenzori în exerciţiu.

(4) La adunarea generală a filialei locale pot participa și alte persoane invitate de BiroulPermanent, fără drept de vot.

Art. 37. (1) Comitetul filialei locale este organul de conducere în intervalul dintre adunările generale, care se întruneşte în ședință ordinară, semestrial, și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul filialei locale se compune din cel mult 21 de membri şi 4 membri supleanţi, președintele de filială fiind membru de drept.

(3) Comitetul filialei locale are următoarele atribuţii:

 1. a) alege, la prima şedinţă după Adunarea Generală, dintre membrii săi, Biroul Permanent;
 2. b) analizează activitatea filialei locale și a Biroului Permanent, modul de administrare a patrimoniului şi fondurilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare;
 3. c) avizează Raportul de activitate al Biroului Permanent, proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorului, şi aduce amendamente la aceste documente, dacă este cazul;
 1. d) avizează obiectivele și activitățile filialei locale, în conformitate cu Strategia și Statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central/Comitetului filialei județene, precum și Planul de activități al filialei locale pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 1. e) înlocuiește, atunci când este necesar, prin vot, o parte dintre membrii Biroului Permanent, precum şi unii membri ai Comisiei de Cenzori, care vor fi validați de prima Adunare Generală;
 2. f) hotărăște convocarea Adunării Generale extraordinare a filialei locale, cu atribuţii parţiale sau totale.

Art. 38. (1) Biroul Permanent asigură conducerea curentă a filialei locale, întrunindu-se în ședință ordinară lunar şi în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar, și se compune din cel mult 11 membri (inclusiv preşedintele).

(2)  În  prima  şedinţă  alege  prim-vicepreşedintele,  vicepreşedinţii  şi  alte  funcţii  necesare biroului şi informează Comitetul.

(3) Biroul Permanent are următoarele atribuţii:

 1. a) primeşte noi membri și eliberează legitimaţii de membru acestora, ţine evidenţa membrilor și legitimațiilor, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilite;
 2. b) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor superioare de conducere şi ale celor proprii, stabilind măsurile și iniţiind acţiunile necesare;
 1. c) conduce activitatea filialei şi aparatului de lucru;
 2. d) organizează Adunările Generale şi şedinţele Comitetului;
 3. e) elaborează proiectele Raportului de activitate și Bugetului de venituri – cheltuieli, precum şi situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorului;
 1. f) propune obiectivele și activitățile filialei, în conformitate cu strategia și statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central/Comitetului filialei  județene,  și elaborează Planul  de activități al filialei pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 2. g) pregăteşte şi asigură desfăşurarea Adunărilor periodice în scopul prezentării hotărârilor şi măsurilor adoptate în cadrul Asociaţiei/filialei judeţene, precum și a unor expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural etc.;
 1. h) stabilește organigrama și atribuțiile membrilor biroului permanent, precum și atribuțiile și relațiile aparatului de lucru;
 2. i) stabilește, anual, valoarea stimulentelor pentru membrii organelor de conducere și ai aparatului de lucru, precum și a premiilor acordate unor persoane din afara Asociației pentru elaborarea unor lucrări deosebite sau desfășurarea unor activități în folosul filialei;
 1. j) acordă titlul şi diploma de „Membru de Onoare” pentru membrii din filială sau din afara acesteia;
 1. k) analizează, trimestrial,  situaţia  primirilor  de  noi  membri,  adoptă  măsurile  specifice structurii teritoriale pentru creşterea numărului acestora şi activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei; l) analizează și soluționează cererile de transfer ale membrilor Asociației ce le sunt adresate; m) hotărăște încetarea calităţii de membru al ANCMRR a unui membru din filială, mai puțin pentru situația neachitării cotizației pentru timp de doi ani;
 1. n) informează Biroul Permanent al filialei județene asupra rezultatelor principalelor măsuri şi acţiuni întreprinse pentru popularizarea acestora în publicaţiile Asociaţiei;
 1. o) analizează şi apreciază activitatea membrilor filialei locale şi trimite, prin filiala județeană, când este cazul, propuneri pentru înaintarea în gradul următor și conferirea de ordine, medalii şi alte distincţii;
 1. p) reprezintă filiala locală în relațiile cu unităţile militare, instituţiile civile şi cu structurile asociative din localitatea respectivă.

Art. 39. (1) Preşedintele filialei locale este ales pentru un mandat de patru ani și poate fi reales pentru  al doilea  mandat  consecutiv.  Acesta  este şi Preşedintele Comitetului şi Președintele Biroului Permanent, precum și Administratorul filialei locale.

(2) Președintele filialei locale are următoarele atribuții principale:

 1. a) conduce lucrările Adunării Generale și ședințele Comitetului și Biroului Permanent;
 2. b) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor filialei locale și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, Comitet și Biroul Permanent;
 1. c) reprezintă și angajează legal filiala în relațiile cu autoritățile, instituțiile, cu alte persoane juridice etc.;
 1. d) verifică permanent, direct sau prin comisiile statutare/structurile de conducere, respectarea legislației în vigoare, a Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare în activitatea filialei locale;
 1. e) exercită orice atribuții delegate de Adunarea Generală, Comitet și Biroul Permanent, cu respectarea prevederilor statutare și legislației în vigoare;
 1. f) poate delega o parte din atribuțiile sale prim-vicepreședintelui sau unor vicepreședinți/membri din cadrul Biroului Permanent;

(3) Dacă președintele filialei locale este absent sau nu-și mai poate exercita atribuțiile, înlocuitorul său de drept va fi prim-vicepreședintele sau un vicepreședinte desemnat de comitet.

Art. 40. (1) Adunarea Generală a subfilialei este organul de conducere a activităţii acesteia; se întruneşte anual şi, în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar. Pentru rezolvarea unor probleme importante sau urgente, la cererea a cel puţin 50% din membrii subfilialei, prin hotărârea Biroului sau la recomandarea Biroului Permanent Central/Comitetului filialei județene, poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară a subfilialei, cu atribuţii parţiale sau totale.

(2) Adunarea Generală a subfilialei are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează, anual, activitatea Biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare și proprii, precum și modul cum se administrează patrimoniul şi fondurile subfilialei, aprobă Raportul de activitate al Biroului, Raportul Comisiei de Cenzori (cenzorului) și situațiile financiare anuale (bilanțul financiar-contabil și contul rezultatului exercițiului financiar anual)  şi stabilește  măsurile  corespunzătoare pentru  îmbunătăţirea  activității, adoptând hotărâri;
 2. b) stabileşte obiectivele subfilialei, în conformitate cu Strategia ANCMRR şi obiectivele filialei județene, aprobă Planul de activități al subfilialei pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. c) alege prin vot, o dată la patru ani, Preşedintele subfilialei, Biroul acesteia şi Comisia de Cenzori (un cenzor), iar anual delegaţii la adunarea generală a filialei județene;
 1. d) înlocuiește, atunci când este necesar, o parte din membrii Biroului sau ai comisiei de cenzori/cenzorul;
 1. e) adoptă modificări/completări ale actului  constitutiv  și/sau  ale  statutului,  la  propunerea Biroului sau  din  proprie  inițiativă,  ori ca urmare a unor  modificări sau  completări ale Statutului ANCMRR;
 1. f) acordă titlul și diploma de „Președinte de Onoare” al subfilialei, la propunerea Biroului;
 1. g) hotărăște încetarea calității de membru al A.N.C.M.R.R. a unui membru al subfilialei pentru neachitare a cotizației de membru timp de 2 ani.

(3) Adunarea Generală a subfilialei se constituie din membrii acesteia. În cazul în care nu pot fi întruniţi toţi membrii, Adunarea Generală va cuprinde membri din subfilială potrivit normelor de reprezentare precizate în prezentul statut, membrii Biroului subfilialei și ai Comisiei de Cenzori/cenzorul în exerciţiu.

(4) La Adunarea Generală a subfilialei pot participa și alte persoane invitate de Birou.

Art.  41.  (1)  Biroul  subfilialei  este  organul de  conducere  între  adunările  generale  și  se compune din cel mult 9 membri (inclusiv preşedintele). Subfilialele cu efective de până la 20 membri vor alege numai preşedintele.

(2) În prima şedinţă, după Adunarea Generală, Biroul își alege un vicepreşedinte şi alte funcţii necesare şi informează Adunarea Generală.

(3) Biroul subfilialei se întruneşte în ședință ordinară, lunar, şi în ședință extraordinară, ori de câte ori situaţia o impune, şi are următoarele atribuţii:

 1. a) primeşte noi membri și eliberează acestora legitimaţii de membru, ţine evidenţa membrilor și legitimațiilor, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilite;
 2. b) ia măsuri şi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Statutului, a ho tărârilor organelor de conducere  superioare  şi  ale  celor  proprii  şi  informează  filiala  județeană  asupra principalelor acţiuni întreprinse şi a rezultatelor obţinute; administrează patrimoniul și fondurile deţinute;
 3. c) organizează și pregăteşte Adunările Generale, elaborează proiectele Raportului de activitate și Bugetului de venituri – cheltuieli, precum şi situațiile financiare anuale (bilanțul și contul rezultatului exercițiului), însoțite de raportul administratorului; propune obiectivele și activitățile subfilialei,  în conformitate cu Strategia și Statutul ANCMRR și recomandările Biroului Permanent Central/Comitetului filialei județene, și elaborează Planul de activități al subfilialei pentru următoarele 12 luni și Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 1. d) pregăteşte şi asigură desfăşurarea adunărilor periodice în scopul prezentării hotărârilor şi măsurilor adoptate în cadrul Asociaţiei/filialei judeţene, precum și a unor expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural etc.;
 2. e) analizează trimestrial situaţia primirilor de noi membri, adoptând măsuri specifice structurii teritoriale pentru creşterea numărului acestora şi pentru activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei;
 1. f) hotărăște încetarea calităţii de membru al ANCMRR a unui membru din subfilială, mai puțin pentru situația neachitării cotizației pentru timp de doi ani;
 1. g) stabilește organigrama și atribuțiile membrilor Biroului, precum și atribuțiile și relațiile aparatului de lucru;
 1. h) stabilește anual  valoarea  stimulentelor  pentru  membrii  organelor  de  conducere  și  ai aparatului de lucru, precum și a premiilor acordate unor persoane din afara Asociației pentru elaborarea unor lucrări deosebite sau desfășurarea unor activități în folosul subfilialei;
 1. i) analizează şi apreciază activitatea membrilor subfilialei şi trimite, prin filiala județeană, când este cazul, propuneri pentru înaintarea în gradul următor și conferirea de ordine, medalii şi alte distincţii;
 2. j) reprezintă Subfiliala în  relaţiile cu  unităţile  militare,  instituţiile civile  şi cu  structurile asociative din localitate.

Art. 42. (1) Preşedintele subfilialei este ales pentru un mandat de patru ani și poate fi reales pentru al doilea mandat consecutiv. Acesta este şi președintele Biroului. (2) Președintele subfilialei are următoarele atribuții principale: a) conduce lucrările Adunării Generale și ședințele Biroului;

 1. b) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor subfilialei și hotărârilor adoptate de Adunarea Generală și Birou;
 1. c) reprezintă și angajează legal subfiliala în relațiile cu autoritățile locale, instituțiile statului, structurile asociative locale, alte persoane juridice etc.;
 1. d) verifică permanent, direct sau prin membrii Biroului, respectarea legislației în vigoare, a Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare în activitatea subfilialei;
 1. e) exercită orice atribuții delegate de Adunarea Generală și Biroul subfilialei, cu respectarea prevederilor statutare și legislației în vigoare;
 2. f) poate delega o parte din atribuțiile sale vicepreședintelui sau  unor  membr i din cadrul Biroului;

(3)  Dacă  președintele  subfilialei  este  absent  sau  nu-și  mai  poate  exercita  atribuțiile, înlocuitorul său de drept va fi vicepreședintele sau un membru desemnat de Birou.

Art. 43. (1) Pentru alegerea în funcţiile de conducere la toate nivelurile se propun mai multe candidaturi; candidaţii propuşi trebuie să fie din toate categoriile de membri (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, bărbaţi și femei) şi să aibă o vechime de cel puţin doi ani ca membru al Asociaţiei.

(2) Membrii care candidează la funcția de președinte al Asociației, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cetățenie română și domiciliul în România;
 2. b) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 3. c) să nu fi suferit condamnări penale rămase definitive (cu executare sau suspendare), pentru infracțiuni intenționate;
 1. d) să prezinte în scris un program referitor la organizarea și dezvoltarea activităților din ANCMRR pe care preconizează să-l aplice în perioada viitorului mandat;
 1. e) să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Membrii care candidează la funcția de președinte al filialei sau subfilialei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) cetățenie română și domiciliul în România;
 2. b) să nu fi suferit condamnări penale rămase definitive (cu executare sau suspendare), pentru infracțiuni intenționate;
 1. c) să prezinte în scris un program referitor la organizarea și dezvoltarea activităților din filială/subfilială pe care preconizează să-l aplice în perioada viitorului mandat;
 1. d) să fie apt din punct de vedere medical.

(4) Candidații la funcția de președinte al filialei sau subfilialei depun la secretarul filialei sau subfilialei, cu 30 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală pentru alegeri, cererea pentru a candida, însoțită de programul acestuia pentru viitorul mandat.

(5)  Conferința  Națională/Adunarea  Generală  poate  aproba  organizarea  alegerilor  și  după împlinirea termenului de patru ani, din diferite motive, dar nu mai târziu de șase luni de la termenul statutar.  În  această  situație  președintele Asociației/filialei/subfilialei  în  exercițiu  va  continua  să -și exercite atribuțiile până la încheierea alegerilor pentru funcția de președinte al asociației, filialei sau subfilialei.

(6) Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi exprimate. (7) În toate cazurile când votul este secret se alege o Comisie pentru numărarea voturilor. (8) Rezultatul alegerilor la toate structurile Asociaţiei se consemnează în proces-verbal.

(9) Președintele asociației și președinții de filiale/subfiliale, care au îndeplinit două mandate consecutive, pot candida ulterior pentru un nou mandat după cel puțin patru ani.

Art.  44.  (1)  Activitatea  organelor  de  conducere  și  execuție  ale  Asociaţiei,  de  la  toate nivelurile, se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi se caracterizează prin corectitudine, operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se, totodată, informarea reciprocă și oportună a membrilor privind măsurile luate şi stadiul de rezolvare al acestora.

(2)  Obligativitatea  îndeplinirii  hotărârilor,  deciziilor  și  recomandărilor,  acţiunile  pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea, în mod deschis şi civilizat, a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei Asociaţiei.

(3) Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi îndeplinire a sarcinilor, relaţiile dintre membrii Asociaţiei, filialelor şi subfilialelor se vor caracteriza pr in politeţe, respect și ajutor reciproc.

Art. 45 (1) Pentru desfășurarea activităților în condiții optime de securitate, orice entitate a ANCMRR care elaborează documente este obligată să-și constituie Arhiva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Subfiliala își poate păstra arhiva la sediul filialei județene.

(2) De asemenea, la orice entitate a Asociației se stabilește un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în domeniu.

Capitolul 4. Activitatea financiar-contabilă

Art. 46. Activitatea financiar-contabilă și economică a tuturor entităților din cadrul Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului Statut, sub îndrumarea Biroului Permanent Central, prin Biroul Financiar – Contabil.

Art. 47. (1) Sursele financiare ale Asociaţiei sunt:

 1. a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
 2. b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
 3. c) resurse/fonduri financiare obținute de la bugetul de stat/al asigurărilor sociale sau de la bugetele organelor locale, inclusiv în calitate de asociaţie de „utilitate publică”;
 1. d) donaţii şi sponsorizări;
 2. e) venituri din alte surse (reviste, cărţi, insigne, medalii, diplome, activităţi de parteneriat etc.);
 1. f) redirecționarea a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii, conform legislației în vigoare;
 1. g) venituri din activităţi şi servicii organizate în cadrul Asociaţiei sau în parteneriat  cu M.Ap.N. ori cu instituţii publice centrale sau locale;
 1. h) fonduri europene accesate potrivit legislaţiei în vigoare;
 2. i) contribuțiile As.C.A.R.-P.M., donațiile și sponsorizările din partea structurilor cu profil economic înființate de membrii ANCMRR, conform protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea;
 3. j) sume rămase din exercițiul financiar al anului precedent.

(2)   Cuantumul   taxei   de   înscriere   şi   al   cotizaţiei   lunare,   stabilit   de   Conferinţa Naţională/Consiliul Director, este obligatoriu pentru toate filialele/subfilialele şi pentru toți membrii Asociaţiei.

(3) Structurile cu profil economic, înființate de membrii ANCMRR în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot contribui la veniturile Asociației prin donații sau sponsorizări, potrivit protocoalelor încheiate între filiale/subfiliale și structurile respective.

(4) ANCMRR/filialele și subfilialele pot constitui fonduri speciale, prin contribuţia benevolă a membrilor lor și a persoanelor fizice și juridice, din care se vor acorda ajutoare de înmor mântare şi ajutoare pentru cei aflați în dificultate.

Art. 48. (1) Suma încasată de filiale/subfiliale din taxa de înscriere, cotizaţiile lunare și redirecționarea a 2% din impozitul anual pe veniturile din pensii militare se repartizează, astfel: 80% se reţine de filială/subfilială, iar 20% se virează la fondul centralizat al filialei județene, respectiv al Asociaţiei. Suma încasată din redirecționarea a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii civile se reține la dispoziția filialelor/subfilialelor.

(2) Cota de 20% transferată de filialele locale și subfiliale către filiala județeană se cumulează cu suma încasată de aceasta, conform prevederilor alineatului precedent, și ulterior se deduce cota de 20%, care se virează la fondul centralizat al ANCMRR.

(3) Sumele rezultate din taxa de înscriere şi cotizaţii ce intră în fondul centralizat al Asociaţiei se virează trimestrial, până la 15 ale primei luni din trimestrul următor. Filialele/ Subfilialele care au între 20-50 de membri vor vira aceste sume semestrial.

(4) În subfilialele care au până la 20 de membri, sumele rezultate din taxa de înscriere,cotizaţiile încasate şi din redirecționarea a 2% din impozitul pe veniturile pe salarii/pensii se reţin pentru cheltuielile interne.

Art. 49. (1) Activitatea financiar-contabilă se desfăşoară pe baza Bugetului de venituri şicheltuieli întocmit anual.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de Biroul Permanent Central pentru Aparatul Central de Lucru, respectiv de Adunările Generale ale filialelor/subfilialelor.

(3) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se depun la instituţiile competente, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi precizărilor Biroului Financiar – Contabil al Asociaţiei.

(4) Mijloacele băneşti ale tuturor structurilor Asociației se păstrează în cont la bancă, conform reglementărilor în vigoare.

(5) Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, pe bază de acte justificative legale, cu viza compartimentului financiar-contabil şi cu aprobarea preşedinţilor de Asociație/filială/subfilială.

Art. 50. (1) Membrii organelor de conducere, comisiilor statutare şi aparatului de lucru îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; aceştia pot primi periodic stimulente în bani, obiecte şi diplome. De asemenea, beneficiază de decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Asociaţiei.

(2)  Personalul  care  desfăşoară  activităţi  permanente  beneficiază  de  drepturile  prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de Biroul Permanent Central, respectiv Biroul Permanent al filialei/Biroul subfilialei.

(3) Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în mod excepţional şi unor persoane din afara Asociaţiei cu aprobarea Biroului Permanent Central/Biroului Permanent al filialei/Biroului subfilialei.

(4) Președinții/membrii de onoare din cadrul Asociației nu  vor  beneficia de drepturi saufacilități viagere.

Capitolul 5. Comisiile de Cenzori

Art. 51. (1) Pentru îndrumarea şi controlul activităţii financiar-contabile, la toate structurile Asociației funcţionează Comisii de cenzori/cenzori alese/aleşi pentru următorii patru ani la Conferinţa Naţională, respectiv la Adunările Generale ale filialelor şi subfilialelor. Acestea/aceştia îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei din domeniu.

(2) Persoanele ce vor fi alese în aceste comisii trebuie să fie, de regulă, membri ai Asociaţiei, să posede studii economice ori juridice şi să fi lucrat în funcţii cu acest profil, în condițiile legii. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(3) La filialele/subfilialele nou înfiinţate, Comisia de Cenzori/cenzorul se numesc/ numește de Adunarea Generală;

(4) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin, cenzorii răspund personal sau în solidar, în fața legii și a membrilor Asociației pentru daunele și prejudiciile cauzate acesteia, la toate nivelurile, în mod deliberat.

Art. 52. (1) Comisia de Cenzori, atât de la nivel central, cât și de la filială/subfilială este compusă din 3 membri. Comisia îşi alege prin vot deschis un preşedinte. La filialele/subfilialele cu până la 100 de membri se alege un cenzor.

(2)  Membrii  comisiilor  de  cenzori  nu  sunt  membri  ai  Consiliului  Director,  respectiv  ai Comitetului filialei (Biroului subfilialei) şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere.

Art. 53. Preşedintele Comisiei de Cenzori (cenzorul) participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director, ale Biroului Permanent Central, respectiv la şedinţele Comitetului filialei, precum şi cele ale Biroului subfilialei; ceilalţi membri pot participa ca invitaţi.

Art. 54. Atribuţiile principale ale Comisiei de Cenzori (cenzorului) sunt:

 1. a) verifică, trimestrial, gestiunea financiar-contabilă a structurii respective potrivit legislaţiei ce reglementează această activitate, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal care se va analiza în şedinţele Biroului Permanent Central, la care participă preşedintele Comisiei, respectiv în şedinţele  de  Comitet  al  filialei  şi  în  Biroul  subfilialei,  cu  participarea  președintelui  Comisiei (cenzorului) și șefului Biroului financiar-contabil (contabilului/trezorierului);
 1. b) verifică execuția bugetului de venituri și cheltuieli și veghează ca prevederile legislaţiei de specialitate în domeniu precum şi hotărârile specifice adoptate la nivelul tuturor organelor de conducere ale Asociației să fie respectate şi aplicate corect;
 2. c) prezintă raport de activitate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei, respectiv la Adunările Generale ale filialelor/subfilialelor, precum şi în şedinţele Consiliului Director/ Comitetului/Biroului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activității;
 1. d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut ori stabilite de Conferința Națională sau Adunările Generale.

Art. 55. (1) Comisia de Cenzori a ANCMRR efectuează acţiuni de control şi verificare a compartimentului financiar-contabil şi de gestiune numai la nivel central, iar în teritoriu va desfășura activităţi de îndrumare pentru aplicarea unitară a legislației în domeniu, la cerere sau în caz de strictă necesitate.

(2) Comisiile de Cenzori (cenzorul) de la structurile teritoriale au competenţe numai în filiala sau subfiliala unde fiinţează.

(3) Este interzis cenzorilor să comunice membrilor Asociației în particular sau terților, date referitoare la operațiunile constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

 Capitolul 6. Comisia de Etică și Integritate

 Art.  56. (1)  Pentru  asigurarea  aplicării  și  respectării  prevederilor  Statutului  ANCMRR, Conferința Națională alege Comisia de etică și integritate – comisie independentă, care funcționează, pe baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Director și a tuturo r prevederilor legale și proprii în domeniu/speță, având următoarele atribuții:

 1. a) elaborează Codul de  etică  și  integritate  care  funcționează  ca  un  contract  moral  între membrii asociației și structurile de conducere de la toate nivelurile, contribuind la menținerea unui climat camaraderesc corect și responsabil și la creșterea prestigiului ANCMRR;
 1. b) aduce la cunoștința tuturor membrilor Asociației prevederile Codului de etică și integritate și Regulamentului de funcționare a comisiei;
 2. c) analizează și soluționează cazurile de abatere de la statut și cod pe baza sesizărilor sau reclamațiilor primite, păstrând confidențialitatea identității autorului sesizărilor sau reclamațiilor, sau prin autosesizare;
 1. d) elaborează raportul de caz pe baza unor măsuri corespunzătoare de verificare și clarificare a aspectelor sesizate/reclamate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 1. e) prezintă/comunică, în funcție de situație, Biroului Permanent Central, raportul de caz, cu recomandările sau propunerile de sancționare ce se impun;
 1. f) elaborează un raport anual privind modul în care organele de conducere din toate structurile și membrii ANCMRR respectă și aplică prevederile Statutului;
 1. g) răspunde autorului sesizării/reclamației în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, dacă cele sesizate/reclamate au temei sau nu și demarează procedura de verificare/clarificare, urmând să-i comunice ulterior acestuia rezultatul procedurii;
 1. h) face propuneri/participă la analizarea propunerilor de modificare și completare a Statutului ANCMRR sau propune amendamente la inițiativele legislative ce privesc Asociația;
 1. i) veghează ca  toate  hotărârile  și  deciziile  adoptate  de organele  de  conducere  să  fie  în conformitate cu prevederile prezentului statut și ale legislației în vigoare.

(2) Sub incidența comisiei intră atât  actele petrecute în  interiorul ANCMRR,  cât  și cele petrecute în afara acesteia, în măsura în care implică membrii asociației.

Art. 57. (1) Comisia de Etică și Integritate este alcătuită din cinci membri ai ANCMRR cu studii juridice, de regulă, ce vor fi  propuși de Consiliul Director spre aprobarea Conferinței Naționale, pentru o  perioadă de patru ani. Aceasta își alege, în prima ședință, prin vot  deschis președintele, vicepreședintele, secretarul și purtătorul de cuvânt.

(2) Membrii Comisiei de Etică și Integritate nu pot fi membri ai Consiliului Director, Comitetului  filialei/Biroului subfilialei  sau  ai unor  partide sau  entități politice și pot  participa  ca invitați, la ședințele Consiliului Director, respectiv ai Comitetului filialei/Biroului subfilialei, în care se analizează respectarea prevederilor Statului ANCMRR.

(3) Președintele Comisiei de Etică și Integritate participă,  fără drept  de vot, la ședințele Consiliului Director și Biroului Permanent Central, la Adunările Generale ale filialelor/ subfilialelor, dacă este invitat, precum și la alte activități specifice organizate în cadrul ANCMRR.

Art. 58. (1) Comisia de Etică și Integritate se reunește cel puțin o dată pe semestru, conform unui plan anual de activitate, aprobat de președintele acesteia, și ori de câte ori este necesar. Hotărârile comisiei se vor lua cu majoritatea voturilor.

(2) La Conferința Națională sau la solicitarea Consiliului Director ori a Biroului Permanent Central, Comisia de Etică și Integritate va prezenta, prin președintele său, informări referitoare la modul în care organele centrale de conducere, filialele/subfilialele și membrii ANCMRR respectă și aplică prevederile Statutului.

Capitolul 7. Activitatea de relaţii internaţionale a ANCMRR și cooperarea cu alte structuri asociative și instituţii ale administraţiei centrale şi locale

Art.  59.  Scopul activității de relații internaționale a ANCMRR  îl reprezintă promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor Armatei României, menținerea și dezvoltarea relațiilor de prietenie deja statornicite  cu  armatele  și  structurile  asociative  din  țările  aliate  și  prietene,  multiplicarea  și diversificarea acestor relații în conformitate cu obiectivele politicii externe și interesele statului român, precum şi creşterea reprezentativităţii şi notorietăţii ANCMRR pe plan internaţional.

Art. 60. (1) Obiectivele și acțiunile de cooperare internațională se stabilesc anual în Planul de Relații Internaționale al Asociației, elaborat de structura de specialitate din Aparatul Central de Lucru și aprobat de Biroul Permanent Central, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru activitatea de relații internaționale, atât la nivel central cât și teritorial.

(2) Președintele ANCMRR conduce activitatea de relaţii internaţionale, iar răspunderea pentru realizarea acţiunilor revine Biroului Permanent Central și preşedinţilor de filiale judeţene sau de sector. Structura de specialitate din Aparatul Central de Lucru coordonează desfăşurarea activităţilor, atât la nivel central, cât şi local.

(3) Resursele financiare, materiale și umane necesare pentru realizarea activităților de relații internaționale ale ANCMRR sunt asigurate, atât de către Ministerul Apărării Naţionale, în baza Legii de organizare şi funcţionare, prin procesul de planificare al ministerului, cât şi din resurse proprii ale Asociaţiei.

Art. 61. (1) ANCMRR poate adera la structuri asociative internaționale și coopera cu asociaţii similare din alte ţări, în baza unor acorduri/protocoale, dacă acestea au obiective compatibile cu cele stipulate în prezentul Statut.

(2) Filialele judeţene şi de sector pot încheia protocoale de cooperare numai cu structurisimilare de nivel local, în conformitate cu prevederile Acordurilor de Cooperare încheiate la nivel central sau  cu  prevederile  Planului de  relaţii  internaţionale  al ANCMRR,  cu  acordul prealabil  al preşedintelui Asociaţiei.

(3) ANCMRR poate organiza filiale și în alte state, în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, ale acestora. De asemenea, la nivel local, se pot înfiinţa filiale ale structurilor asociative străine partenere, valabil constituite în statele în care funcționează, în condițiile în care scopurile lor statutare nu  contravin  ordinii  publice  din  România,  cu  respectarea  întrutotul  a  legislaţiei  naţionale  şi internaţionale  în  materie,  precum  și  a  Statutului ANCMRR  și  acordurilor  de  cooperare,  pe  baza principiului reciprocităţii.

(4)  Structurile  asociative,  de  nivel  local,  din  străinătate  pot  stabili  relaţii  de  afiliere  cu ANCMRR în baza acordurilor de cooperare existente.

Art. 62. (1) ANCMRR poate stabili acorduri/protocoale cu asociaţii similare din Sistemul Apărării Naţionale, Ordinii Publice şi Securităţii Naţionale, precum şi cu alte structuri asociative, în scopul unității de  acțiune,  pentru  promovarea  și prezervarea  intereselor  lor  comune,  în  raport  cu autoritățile Statului Român și pe plan internațional.

(2) La ANCMRR, ca structură reprezentativă, se pot afilia, prin încheierea unui protocol, structuri asociative ale cadrelor  militare  în rezervă şi în retragere constituite pe arme,  specialităţi militare sau pe alte criterii legale, ale căror scopuri, obiective, caracter şi mod de acţiune sunt compatibile cu prevederile prezentului Statut.

(3) Condiţiile de afiliere, cooperare, colaborare şi obligaţiile reciproce asumate, precum şi modul de  realizare  vor  fi  consemnate  într-un  acord/protocol  semnat  de  reprezentanții  structurilor respective şi preşedintele ANCMRR, la nivel central, și președinții de filiale, la nivel teritorial.

(4) Pentru realizarea obiectivelor sale ANCMRR poate încheia protocoale de cooperare și cu diferite autorități și instituții ale statului, de la nivel central sau local. Filialele au obligaţia să informeze BPC despre încheierea unor astfel de protocoale.

(5) În virtutea recunoaşterii calităţii de utilitate publică ANCMRR şi filialele sale pot solicita autorităţilor administrative centrale şi locale încheierea de parteneriate pentru participarea la programe cu finanţare europeană în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei şi promovarea intereselor membrilor acesteia.

Capitolul 8. Dispoziţii finale

Art. 63. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organele de conducere din cadrul Asociaţiei.

Art.  64.  În  termen  de  șase  luni  de  la  pronunțarea  hotărârii  definitive  de  către  instanța judecătorească privind înregistrarea prezentului Statut, toate structurile din ANCMRR își vor pune de acord documentele de constituire, inclusiv denumirea și statutul propriu, cu prevederile prezentului statut și își vor oficializa toate modificările prin hotărâre judecătorească.

Art.  65.  Ziua Asociației se  sărbătorește,  anual,  la  31  mai,  odată cu  „Ziua  Rezervistului Militar”, stabilită prin Hotărârea Guvernului României nr. 467/12.05.2010.

Art. 66. (1) Organul de presă al ANCMRR este revista „Rezerva Oștirii Române”, carecontribuie la consolidarea relațiilor dintre membrii Asociației și la crearea unei imagini pozitive a acesteia prin publicarea de informații de interes, descrierea activităților și realizărilor Asociației, constituind în același timp un forum pentru schimbul de idei și experiențe.

(2) Revista apare semestrial sau trimestrial, în funcție de posibilitățile financiare, precum și cu ocazia unor evenimente deosebite din activitatea asociației, când pot fi editate numere speciale.

(3) Revista se distribuie, contra cost, membrilor Asociației și, gratuit, factorilor de decizie de la nivel central și local din țară și reprezentanților mass-media, după cum stabilește Biroul Permanent Central.

(4) Filialele pot edita și tipări publicații proprii care să prezinte informații de interes pentru membrii acestora.

Art. 67. (1) Filiala/Subfiliala se poate retrage din ANCMRR prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, decizia intrând în vigoare la sfârșitul anului calendaristic.

(2) Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul Asociației, cel mai târziu, cu 6 luni înainte de sfârșitul anului calendaristic, însoțită de o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a filialei și lista membrilor filialei care au participat la adunare.

(3) Filiala/Subfiliala care și-a depus cererea de retragere nu va fi exonerată/scutită de datoria de a-și achita toate obligațiile financiare și materiale față de Asociație.

Art. 68. (1) ANCMRR se poate dizolva:

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. c) prin hotărârea Conferinţei Naţionale adoptată prin votul al cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.

(2)  Adunarea  Generală  a  filialei/subfilialei  poate  hotărî,  cu  acordul  Biroului  Permanent Central,  dizolvarea  ori  restructurarea  prin  votul  al  cel  puţin  2/3  din  numărul  membrilor  filialei/subfilialei.

(3) În caz de abateri grave de la prevederile Statutului sau pentru nevoi de îmbunătăţire a unor structuri teritoriale, dizolvarea, restructurarea sau dezafilierea filialei/subfilialei poate fi hotărâtă şi de Consiliul Director cu votul al cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.

(4) În aceste situaţii, destinaţia bunurilor rămase se va hotărî de Conferinţa Naţională la nivel central şi de Consiliul Director pentru filiala/subfiliala desfiinţată, cu votul al cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestora, respectând prevederile legale. Bunurile nu pot fi transmise către persoane fizice.

(5) În toate cazurile de dizolvare prevăzute la alineatele 1, 2 şi 3, hotărârile adoptate deorganele de conducere prevăzute la alineatul 4 se depun la instanţele competente, pentru a fi înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 69. (1) Prezentul statut constituie un drept de proprietate intelectuală și este valabil pe durata existenței ANCMRR, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai sub formă scrisă cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2)  Modificarea/completarea  Statutului ANCMRR  se  aprobă  cu  votul a  2/3  din  numărul participanților cu drept de vot la Conferința Națională, respectiv la Consiliul Director.

Art. 70. La data intrării în vigoare a prezentului Statut orice dispoziţie contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Prezentul STATUT, întocmit în deplină concordanță cu legislația în vigoare referitoare la asociațiile fără scop patrimonial, recunoscute ca „utilitate publică”, a fost adoptat în Conferința Națională extraordinară a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ din data de 22 noiembrie 2018 și redactat astăzi 19.12.2018 în cinci exemplare, toate cu valoare de original. Modificările aduse vechiului statut produc efecte de la data înscrierii lor în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor, prin  Hotărârea  Judecătoriei  Sectorului  1  Bucureşti  din  21  ianuarie  2019,  pronunțată  în  Dosarul  nr.

35660/299/2018.