Statut

Sigla

STATUTUL FILIALEI

 I.  PRINCIPII GENERALE

Art. 1  Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Câmpia Turzii este persoană juridică de drept privat de utilitate publică, fără scop patrimonial, democratică, independentă, apolitică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadre militare aflate în rezervă sau în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naţionale.

 1. Filiala îşi are sediul în Câmpia Turzii, str. Parcului, nr 10, jud. Cluj, România.
 2. Durata de funcţionare este nedeterminată.

Art. 2  

 1. Deviza filialei este: „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE!”
 2. Filiala are însemn heraldic specific.

Art. 3   Filiala Câmpia Turzii este afiliată la  A.N.C.M.R.R. şi funcţionează sub îndrumarea Filialei Judeţene Cluj.

Art. 4   Filiala nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politice. Poate, însă, solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi, acte normative şi acţiuni ce o privesc.

Art. 5   SCOPUL  FILIALEI

Reprezintă şi apără drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi în retragere și ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, realizează cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniile militar şi de protecţie socială.

Art. 6   OBIECTIVE

 1. Acţionează permanent – cu spijinul moral, material şi financiar al M.Ap.N. şi al altor instituţii abilitate – pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în  retragere, precum şi a familiilor acestora.
 2. Solicită, pe cale ierarhică, acordarea consultanţei juridice membrilor Filialei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora.
 3. Promovează acţiuni specifice rezultate din calitatea de persoană juridică şi de utilitate publică.
 4. Cultivă valorile civice ale statului de drept, contribuie la dezvoltarea relaţiilor armatei active şi în rezervă cu societatea civilă şi sprijină acţiunile comunităţii locale.
 5. Ţine o strânsă legătură cu structurile militare din zonă şi cultivă sentimentele de corp şi camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi retragere şi cadrele militare în activitate.
 6. Promovează valorile fundamentale ale democraţiei, interesele şi simbolurile naţionale ale României şi ale comunităţii locale.
 7. Contribuie la cultivarea tradiţiilor poporului şi armatei, la promovarea imaginii armatei în societate şi la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare prin:
  a) participarea la elaborarea de studii şi concepte pe teme de doctrină şi artă militară;
  b) propuneri la proiecte de noi acte normative cu caracter militar;
  c) editarea de lucrări memorialistice;
  d) stimularea cercetării ştiinţifice de specialitate pentru categoriile de forţe armate pe care le reprezintă.
 8. Contribuie la cultivarea trecutului glorios, naţional şi militar al poporului român, la comemorarea evenimentelor şi personalităţilor României, ale armatei şi comunităţii locale.
 9. Participă la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi al tradiţiei armatei, prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice în şcolile din municipiul Câmpia Turzii şi localităţile limitrofe.
 10. Promovează şi participă la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni cultural-educative, sportive şi de agrement.
 11. Contribuie la respectarea şi apărarea de către membrii Filialei a onoarei şi demnităţii militare şi civice.
 12. Respectă cerinţele ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare, normele de păstrare a ordinii publice şi a bunelor moravuri.
 13. Sprijinirea instituţiilor locale în întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune, în domenii în care membrii filialei au expertiză.
 14. Sprijină acţiunile de  întreţinere a cimitirului eroilor şi a monumentelor din municipiu.
 15. Promovează imaginea reală a acţiunilor Filialei, viaţa şi activitatea cadrelor militare în rezervă şi retragere în comunitatea locală, printr-o comunicare permanentă cu mass-media.
 16. Realizează şi dezvoltă relaţiile de colaborare şi cooperare cu filiale judeţene şi orăşeneşti.

II.       MEMBRII  FILIALEI

Art. 7   Filiala cuprinde membrii, membrii de onoare şi susţinători (simpatizanţi).

 1. Membri pot fi persoanele promovate din rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere din M.Ap.N., al soţiilor (soţilor) văduve(i), care solicită individual, în scris, calitatea de membru, care recunosc şi se obligă să respecte statutul Filialei. Pot fi primiţi ca membri ai Filialei şi cadre militare în rezervă şi retragere din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
 2. Membrii de onoare pot fi membri ai Filialei care s-au remarcat în îndeplinirea scopului, obiectivelor şi creşterea prestigiului acesteia, precum şi oficialităţi locale care împărtăşesc obiectivele Filialei şi spijină activităţile acesteia. Calitatea se confirmă prin Diplomă şi Carnetul de atestare.
 3. Susţinătorii (simpatizanţii) sunt persoane fizice şi juridice care împărtăşesc idealurile Filialei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei pot fi invitaţi la activităţile organizate de conducerea Filialei. Acest titlu se acordă de Biroul Filialei,  odată cu înmânarea Carnetului de susţinător

Art. 8   Calitatea de membru al Filialei este atestată prin legitimaţie tip, eliberată de Filială , sub semnătura preşedintelui şi sigiliului acestuia.
Calitatea de membru / membru de onoare al Filialei este personală şi inalienabilă.

Art. 9   ÎNDATORIRI

 1. Să respecte şi să îndeplinească prevederile Statutul Filialei şi hotărârile organelor de conducere.
 2. Să militeze, în toate înprejurările, pentru întărirea unităţii Filialei şi să acţioneze pentru coeziunea propriilor structuri organizatorice, să combată încercările de destabilizare sau destrămare a acestora.
 3. Să sprijine, prin modalităţi specifice Filialei, îndeplinirea de către armată a rolului său de apărare a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale ţării.
 4. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei.
 5. Să acţioneze permanent pentru menţinerea şi ridicarea prestigiului Filialei, să-i promoveze scopurile şi obiectivele şi să-i fie reprezentanţi demni în viaţa socială; să nu se implice în activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică.
 6. Să-şi exprime individual, în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care conducerea centrală şi/sau cea a Filialei din care fac parte duc la îndeplinire prevederile Statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de la a acorda interviuri, sau de la a face declaraţii de presă în numele Filialei, dacă nu au fost mandataţi.
 7. Să nu desfăşoare în cadrul Filialei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice.
 8. Să participe activ la şedinţe şi activităţi, să cotizeze potrivit reglementărilor stabilite şi să atragă noi membri în rândul Filialei.

Art.  10   DREPTURI

 1. Să participe la activităţile organizate de conducea centrală şi a Filialei judeţene şi Filialei din care fac parte.
 2. Să aleagă sau să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei.
 3. Să beneficieze de drepturile stabilite prin Legi şi alte acte normative, prin regulamente, ordine şi dispoziţii ale Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâri ale organelor locale, garnizoanei şi unităţilor militare din zonă.
 4. Pot fi avansate în gradul următor potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare şi a criteriilor aprobate de ministrul Apărării Naţionale şi să li se confere ordine, medalii şi alte distincţii la propunerea Filialei şi a conducerii centrale a Asociaţiei.
 5. Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor organelor de conducere ale Asociaţiei, Filialei din care fac parte, precum şi asupra situaţiei politico-militare interne şi internaţionale.
 6. Să contribuie prin propuneri şi prin activitatea personală la adoptarea hotărârilor la nivel central, în Filială şi la îndeplinirea lor.
 7. Să se adreseze, în nume propriu, conducerii Filialei din care face parte, precum şi organelor de conducere centrale ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă decentă şi pentru a beneficia de drepturile dobândite prin lege.
 8. Să devină membri ai unor unităţi de întrajutorare sau cu profil economic din cadrul A.N.C.M.R.R. şi al Filialei şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.
 9. Familiile celor decedaţi să fie sprijinite pentru organizarea de funeralii cu onoruri militare, potrivit reglementărilor în vigoare, şi înhumarea  conform ritualului religios de care a aparţinut decedatul.

Art. 11  

 1. Membrii  Filialei care sunt şi membri ai diferitelor partide politice nu pot fi aleşi în funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau purtător de cuvânt.
 2. În cazul în care, pe timpul mandatului, se înscriu într-un partid politic, au obligaţia să informeze Filiala şi să demisioneze din funcţiile deţinute precizate la alineatul (1).

Art. 12

Încetarea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare, în următoarele condiţii:
a) la cererea personală scrisă;
b) pentru neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de doi ani;
c) în cazul încălcării prevederilor statutare şi a devizei Filialei;
d) în cazul unei condamnări penale rămasă definitivă, pentru infracţiuni intenţionate;
e) în caz de deces.
Încetarea calităţii de membru al Filialei se hotărăşte de Biroul Filialei.

 1. Pentru încălcări grave menţionate la punctul c, încetarea calităţii de membru al Filialei se poate hotărî de Biroul Permanent Central, cu asigurarea dreptului la apărare, indiferent de structura teritorială unde acesta activează. Hotărârea se comunică în scris Filialei.
 2. Scoaterea din evidenţă se va face de regulă în prezenţa celui în cauză şi numai în situaţie de refuz în lipsa acestuia.
 3. Persoana care consideră că încetarea calităţii de membru este nejustificată, poate face contestaţie la structura imediat superioară celei care a adoptat hotărârea; aceasta poate menţine sau anula hotărârea respectivă.

 III.     STRUCTURA 

Art. 13 (IERARHIE)

 1. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere (A.N.C.M.R.R.) este constituită pe principiul administrativ-teritorial, astfel:
 2. la nivel judeţean (de regulă, în municipiul de reşedinţă) şi sectoarele Capitalei se constituie filiale care reprezintă elementele structurale de bază ale Asociaţiei.
 3. în alte localităţi ale judeţului se pot constitui filiale orăşeneşti care vor fi coordonate de filialele judeţene.
 4. Filialele sunt structuri cu personalitate juridică, de interes public, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie. De asemenea, pot încheia acte juridice de dispoziţie, în nume şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.
 5. Filiala se înfiinţează cu avizul Conferinţei Naţionale/Consiliului Director şi se constituie conform Legii. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii Filialei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, existent la Judecătoria locală.
 6. Înscrierea Filialei se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 14

 1. Filiala are dreptul să ia hotărâri cu respectarea prevederilor statutare, să stabilescă relaţii cu organizaţiile şi instituţiile administrative locale.
 2. Demersurile Filialei către instituţiile şi organizaţiile centrale, precum şi declaraţiile de principii dorite a fi difuzate prin mass-media, în probleme de interes general, se fac numai prin Biroul Permanent de către purtătorul de cuvânt. Acţiunile Filialei, precum şi demersurile acesteia în probleme de interes local pot fi prezentate în mass-media de purtătorul de cuvânt al acesteia cu acordul Biroului.
 3. Membrii Filialei se pot adresa mass-mediei numai în nume propriu.
 4. Filiala, după informarea Biroului Permanent, poate organiza vizite pentru schimb de experienţă cu asociaţiile similare ale ţărilor vecine. Toate cheltuielile de delegare se suportă de organizator.

Art. 15  ORGANE DE CONDUCERE

  1. Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Director şi Biroul Permanent Central.
  2. Organele de conducere ale Filialei sunt: Adunarea Generală, Comitetul şi Biroul Permanent.

Art. 16   Organele de conducere ale Filialei Câmpia Turzii sunt Adunarea Generală, Comitetul şi Biroul Permanent.

Art. 17   Organele de conducere îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului exprimat.

 1. Se consideră statutară Adunarea Generală a Filialei, dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor.
 2. Hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu drept de vot.
 3. Hotărârile adoptate de organele de conducere sunt obligatorii pentru toţi membrii Filialei, indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot.

Art. 18   Adunarea Generală a Filialei este organul de conducere a activităţii acesteia. Se convoacă anual şi ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. Analizează anual activitatea Biroului Permanent al Filialei şi bilanţul contabil şi propune măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea muncii.
 2. Stabileşte obiectivele pentru următoarele 12 luni şi aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli.
 3. Alege prin vot deschis, o dată la patru ani, Preşedintele Filialei şi Biroul acesteia, iar anual delegaţii la Adunarea Generală a filialei judeţene şi comisia de cenzori (un cenzor).
 4. Aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, modul cum se administreză patrimoniul şi fondurile Filialei.
 5. La adunările generale pot participa ca invitate persoanele stabilite de Biroul Permanent al Filialei.
 6. Atunci când este necesar, Adunarea Generală poate înlocui parte din membrii Biroului Permanent, alegând alţii în posturile rămase vacante.
 7. Trimestrial şi ori de câte ori este nevoie Biroul Permanent convoacă adunări pentru informare cu privire la hotărârile şi măsurile adoptate în cadrul Asociaţiei, a Filialei Judeţene, precum  şi la prezentarea de expuneri cu caracter militar, social, cultural, aniversar.

Art. 19   Comitetul Filialei este organul de conducere în intervalul dintre adunările generale; el se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este este necesar.

(1) Se compune din cel mult 31 de membri şi 4 membri supleanţi; membrii Biroului Permanent sunt membri de drept ai Comitetului.

Art. 20  Comitetul are următoarele atribuţii:

(1)  La prima şedinţă după constituire, alege prin vot deschis sau secret Biroul Permanent.

(2)  Preşedintele Filialei este şi preşedintele Comitetului, precum şi al Biroului Permanent.

(3)  Analizează activitatea Filialei și a Biroului Permanent, modul de administrare a patrimoniului şi fondurilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare; avizează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, aduce amendamente.

(4)  Îndrumă permanent şi analizează semestrial activitatea membrilor Filialei din conducerea unităţilor de întrajutorare sau cu profil economic din cadrul acesteia.

(5) Atunci când este necesar, poate completa (înlocui), prin vot deschis, parte din membrii Comitetului, care vor fi confirmaţi de Adunarea Generală.

Art. 21   Biroul Permament al Filialei este organul de conducere curentă între adunările generale, se compune din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar executiv şi 2 – 8 membri.

Preşedintele Filialei este şi preşedintele Biroului Permanent.

Biroul Permanent al Filialei se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune şi are următoarele atribuţii:

 1. Primeşte membri, eliberează legitimaţii de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.
 2. Ia măsuri şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi informează Filiala judeţeană asupra principalelor acţiuni întreprinse şi a rezultatelor obţinute.
 3. Pregăteşte Adunarea Generală anuală de analiză a activităţii şi pe cele trimestriale.
 4. Analizează trimestrial situaţia primirilor de noi membri, ia măsuri pentru creşterea numărului acestora şi pentru activizarea restanţelor la plata cotizaţiei.
 5. Administreză patrimoniul, precum şi fondurile deţinute, întocmeşte proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi analizează trimestrial execuţia acestora.
 6. Reprezintă Filiala în relaţiile cu unitatea militară şi instituţiile civile din localitate.
 7. Analizează şi apreciază activitatea membrilor Filialei.
 8. Trimite propuneri pentru înaintarea în grad, acordarea de ordine, medalii şi distincţii.

Art. 22

 1. Pentru alegerea în funcţii de conducere se pot propune mai multe candidaturi; candidaţii propuşi trebuie să fie din toate categoriile de membri (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, bărbaţi şi femei) şi să aibă o vechime de cel puţin un an ca membru (cu excepţia candidaţilor propuşi la constituirea Filialei).
 2. Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi exprimate.
 3. Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.
 4. În toate cazurile unde votul este secret se alege o Comisie pentru numărarea voturilor.

Art. 23   Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul Filialei se vor caracteriza prin politeţe militară şi respect reciproc.

Art. 24   Pentru desfăşurarea activităţilor în mod continuu şi operativ, la nivelul Filialei se constituie un aparat de lucru ale cărui atribuţii se stabilesc printr-un regulament intern de funcţionare, care se aprobă de către Biroul Permanent.

Art. 25   Activitatea Biroului Permanent se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea membrilor asupra măsurilor luate şi a stadiului rezolvării acestora.

Art. 26 Obligativitatea îndeplinirii hotărârilor, acţiunile ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea în mod deschis şi civilizat a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei Filialei.

 IV.     ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Art. 27   Activitatea economică, financiar-contabilă a Filialei se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative şi prezentului Statut.

Art. 28   Sursele financiare ale Filialei sunt:

  1. taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
  2. dobânzi bancare pentru sumele depozitate în cont;
  3. contribuţia C.A.R. – P.M. şi a altor unităţi cu profil economic, conform protocoalelor de colaborare încheiate;
  4. alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetul organelor locale;
  5. donaţii şi sponsorizări;
  6. fonduri de la bugetul de stat pentru ajutoare materiale ce se acordă membrilor aflaţi în dificultate;
  7. alte surse de venituri: reviste, cărţi, insigne, medalii, diplome, activităţi de parteneriat etc.;
  8. 2% din impozitele salariaţilor, conform legii;
  9. din activităţi şi diferite servicii organizate în cadrul Filialei, precum şi în parteneriat cu M.Ap.N. sau cu instituţii publice locale.

Art. 29   Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare se stabileşte de Conferinţa Naţională a A.N.C.M.R.R., iar între conferinţe de către Consiliul Director şi este obligatoriu pentru Filială.

Art. 30 Suma încasată din taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare în cadrul Filialei se repartizează astfel: 75% se reţine în cadrul acesteia, iar 25% se transferă la Filiala judeţeană.

Art. 31

  1. Activitatea financiar-contabilă se desfăşoară pe baza Bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual.
  2. Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de adunările generale ale Filialei.

Art. 32   Situaţiile financiare anuale se vor întocmi şi depune la instituţiile competente, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi dispoziţiilor A.N.C.M.R.R.

Art. 33   Mijloacele băneşti ale Filialei se păstrează în cont bancar, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 34   Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte justificative legale, cu viza contabilului şi a preşedintelui Biroului Permanent .

Art. 35

 1. Membrii organelor de conducere şi ai comisiei de cenzori îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; aceştea pot primi periodic stimulente în bani, obiecte şi diplome. Decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Filialei, precum şi a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun se asigură de către Filială.
 2. Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte se stabilesc anual în şedinţele Biroului Permanent.
 3. Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Filialei pot fi acordate premii, în mod excepţional, şi unor persoane din afara Filialei, cu aprobarea Biroului Permanent.

Art. 36   Biroul Permanent al Filialei poate aproba constituirea unor fonduri speciale, prin contribuţie benevolă a membrilor, din care se acordă ajutoare de înmormântare şi ajutoare pentru cei ce se află în dificultate.

Art. 37   Activitatea financiar-contabilă a Filialei este îndrumată de Biroul Permanent Central, prin Departamentul Financiar-Contabil.

Art. 38

 1. În cadrul Filialei pot funcţiona unităţi de întrajutorare sau cu profil economic cu aprobarea Biroului Permanent Central, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Biroul Permanent al Filialei va asigura în conducerea acestor unităţi, ca şi la C.A.R. – P.M., să fie aleşi membri ai Filialei. Cu C.A.R.- P.M. se vor încheia protocoale de colaborare.
 2. Din taxa de înscriere şi din dobânda obţinută la fondurile proprii depozitate la bănci de către C.A.R.-P.M. şi de unităţile de întrajutorare sau cu profit economic, se vor vira la fondul Filialei sumele prevăzute în protocolul de funcţionare.
 3. În cazul în care unităţile de întrajutorare sau cu profit economic încalcă legislaţia în vigoare şi Statutul Asociaţiei, Biroul Permanent Central poate să le retragă acordul de funcţionare.

Art. 39

 1. Pentru îndrumarea şi controlul activităţii financiar-contabile funcţionează o Comisie de Cenzori aleasă pentru următorii patru ani la Adunarea Generală a Filialei. Aceasta îşi desfăşoară activitatea conform legilaţiei din domeniu.
 2. Persoanele ce vor fi alese în aceste comisii trebuie sa fie membri ai Filialei, să posede de regulă studii economice ori jurudice şi să fi lucrat în funcţii cu acest profil.
 3. La Filiala nou înfiinţată, comisia de cenzori se numeşte.

Art. 40  Comisia de cenzori a Filialei este compusă din 3 membri. Comisia îşi alege prin vot deschis un preşedinte.

Art. 41  Preşedintele Comisiei de Cenzori participă fără drept de vot la şedinţele Biroului Permanent Filialei, ceilalţi membri pot participa ca invitaţi.

Art. 42    Atribuţiile principale ale Comisiei de Cenzori.

 1. Verifică trimestrial gestiunea financiar-contabilă a Filialei potrivit legislaţiei în vigoare iar rezultatele se consemnează într-un proces verbal care se va analiza în Biroul  Permanent Filialei cu participarea comisiei.
 2. Veghează ca prevederile legislaţiei de specialitate în domeniu, precum şi hotărârile specifice adoptate la nivelul Biroului Permanent să fie aplicate corect şi să fie respectate.
 3. Prezintă raport de activitate la Adunarea Generală a Filialei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea muncii.

Art. 43   Comisia de Cenzori de la nivel central va îndruma activitatea comisiei de cenzori de la nivelul Filialei.

V.       DISPOZIŢII  FINALE

Art. 44   Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toţi membrii Filialei şi organele de conducere.

Art. 45   Ziua A.N.C.M.R.R. este 31 mai.

Art. 46   Cu avizul Consiliului Director, respectându-se prevederile legale, Filiala poate purta nume de personalităţi istorice sau militare, de localităţi şi evenimente de importanţă deosebită în istoria armatei şi a poporului român.

Art. 47  

 1. Adunarea Generală a Filialei poate hotărî, cu acordul Biroului Permanent Central, dizolvarea ori restructurarea prin vot deschis a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.
 2. În caz de abateri grave de la prevederile Statutului sau pentru nevoi de îmbunătăţire a unor structuri teritoriale, dizolvarea ori restructurarea  Filialei poate fi hotărâtă şi de Consiliul Director, cu votul deschis a cel puţin 2/3 din membrii acestuia.
 3. În aceste situaţii, destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de Consiliul Director respectând prevederile legale.
 4. În cazurile de dizolvare hotărârile adoptate se depun la instanţele competente.