Proiect Hotărâre de Guvern – aplicarea art.121/Legea 223/2015

DIRECȚIA PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ a M.Ap.N. a publicat în data de 12.01.2015 pe site-ul dlaj.mapn.ro proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în scopul consultării publice și interinstituționale.

(Art.121 din lege se referă la restituirea sumelor din pensii reținute ilegal).

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afișare.

Conținutul proiectului este următorul:

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 86 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri de specialitate, cu personalitate juridică, înfiinţate prin lege, în subordinea sau în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a Serviciului Român de Informaţii.

(2) Casele de pensii sectoriale administrează sistemul pensiilor militare de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 2. – Casele de pensii sectoriale se organizează şi funcţionează după cum urmează:

 1. a) pentru Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de structură centrală, în subordinea ministrului apărării naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice;
 2. b) pentru Ministerul Afacerilor Interne, la nivel de unitate în subordine, cu personalitate juridică, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice;
 3. c) pentru Serviciul Român de Informaţii, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice.

Art. 3. – (1) Casele de pensii sectoriale au sediul în municipiul Bucureşti, după cum urmează:

 1. a) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale – str. Drumul Taberei nr. 7 – 9, sectorul 6;
 2. b) Casa de pensii sectorială a Ministerului Afacerilor Interne – str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;
 3. c) Casa de pensii sectorială a Serviciului Român de Informaţii – str. Piaţa Amzei nr. 4, sectorul 1.

(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 1 sunt succesoarele de drept ale caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Român de Informaţii, organizate în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale.

(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale prevăzute la art. 1 se preia din oficiu de la fostele case de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Român de Informaţii, pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul fostelor case de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Român de Informaţii se preia de către casele de pensii prevăzute la art. 1.

(5) Preluarea personalului prevăzut la alin. (4) şi încadrarea pe funcţii a acestuia se realizează cu respectarea legislaţiei specifice fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – (1) Structura organizatorică a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se aprobă de către ministrul apărării naţionale, având un număr de 120 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

(2) În scopul recalculării/actualizării pensiilor potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 50, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate Ministerului Apărării Naţionale, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu posibilitatea modificării perioadei sus-menţionate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. – Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne și numărul maxim de posturi finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se aprobă de către ministrul afacerilor interne, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. – Structura organizatorică a Casei de pensii sectoriale a Serviciului Român de Informaţii şi numărul maxim de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Roman de Informaţii, se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informaţii, potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Art. 7. – (1) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, după caz, din următoarele categorii de personal:

 1. a) pentru Ministerul Apărării Naţionale: personal militar şi personal civil;
 2. b) pentru Ministerul Afacerilor Interne: funcţionari publici cu statut special;
 3. c) pentru Serviciul Român de Informaţii: cadre militare în activitate şi personal civil.

(2) Selecţia personalului prevăzut la alin. (1) lit. a) în vederea încadrării posturilor vacante se realizează în temeiul reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. 8. – (1) Salarizarea personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) se realizează la nivel de structură centrală, potrivit legislaţiei în vigoare.

 (2) Salarizarea personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) și c) se realizează potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 9. – (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, ajutat de adjuncți, cadre militare în activitate/funcţionari publici cu statut special, numiți prin ordin potrivit competențelor stabilite prin acte normative specifice fiecărei instituții publice în subordinea căreia se află.

(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite, potrivit legii.

(3) Personalul caselor de pensii sectoriale se numeşte şi se eliberează în/din funcţie potrivit competențelor stabilite prin acte normative specifice fiecărei instituții publice în subordinea căreia se află.

(4) În exercitarea atribuţiilor, directorii caselor de pensii sectoriale emit ordine, decizii, dispoziţii şi precizări, potrivit actelor normative specifice instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.

Art. 10. – Cheltuielile curente şi de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Serviciului Român de Informaţii.

Art. 11. – (1) Pentru instituţiile în subordinea cărora se află şi pentru instituţiile cărora le asigură stabilirea şi plata pensiilor sau a altor drepturi, casele de pensii sectoriale au următoarele atribuţii:

 1. a) asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor beneficiarilor drepturilor prevăzute de Legea nr. 223/2015, precum şi a altor drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;
 2. b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform Legii nr. 223/2015, precum şi a altor drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;
 3. c) asigură coordonarea metodologică în domeniul pensiilor militare prin structuri specializate;
 4. d) asigură plata lunară a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;
 5. e) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în condiţiile legii;
 6. f) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
 7. g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, potrivit reglementărilor instituite la nivelul fiecărei instituții publice în subordinea căreia se află;
 8. h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;
 9. i) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 223/2015, potrivit reglementărilor instituite la nivelul fiecărei instituții publice în subordinea căreia se află;
 10. j) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
 11. k) transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională Poşta Română S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015, cu respectarea confidenţialităţii datelor, potrivit legii;
 12. l) solicită Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau oricărei alte autorităţi, instituţii publice sau oricărei alte instituţii care deţine astfel de informaţii, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentaţii de plată şi/sau cărora li se efectuează plata unor prestaţii sociale;
 13. m) în condiţiile stabilite prin lege, achită ajutorul de deces în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
 14. n) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile, conform prevederilor legale;
 15. o) fundamentează şi elaborează propunerile ce vor sta la baza întocmirii proiectului bugetului de stat;
 16. p) organizează şi conduc contabilitatea proprie pentru operaţiunile financiare desfăşurate;
 17. q) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a pensiilor;
 18. r) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, casele de pensii sectoriale cooperează cu instituţii, autorităţi sau organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, autorităţi administrative autonome, organizaţii neguvernamentale, operatori economici şi orice alte persoane juridice de drept public sau privat.

(3) Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Serviciului Român de Informaţii cu personal de specialitate din domeniul de activitate.

Art. 12. – Atribuţiile structurilor din cadrul caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordine ale conducătorilor instituţiilor din cadrul cărora fac parte.

Art. 13. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011, se abrogă.